Νόμος 3897/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Διαπίστευση του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμη Εταιρεία ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020. Είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και πριν τη Διαπίστευση του, εφόσον κατά την έκδοση της, έχει υποβάλλει αίτηση για Διαπίστευση στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της, άλλως αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3245/2004 (ΦΕΚ 110/Α/2004) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαπιστεύονται ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμη Εταιρεία ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 το αργότερο μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων απαγορεύεται να διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου μέχρι την διαπίστευση τους.}

 

3. Το άρθρο 41 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του ενδέκατου άρθρου του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 41: Διοικητικές κυρώσεις

 

1. Σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στη Χώρα διατάξεων των νόμων [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) και 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του νόμου αυτού, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση τους, επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

α. στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37:

 

α)α. πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολικού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

 

β)β. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από είκοσι (20) ημέρες έως και οριστικά και

 

β. στο ελεγκτικό προσωπικό των παραπάνω φορέων αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή από δέκα (10) ημέρες έως τρεις (3) μήνες.

 

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος, από την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλονται διπλάσιες ποινές και σε νέα υποτροπή εντός έτους από την προηγούμενη επιβάλλεται κατά περίπτωση οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ή οριστική αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή.

 

Σε άρνηση του υπευθύνου του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος από την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποινή και σε νέα υποτροπή εντός έτους από την προηγουμένη επιβάλλεται οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης Υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Τα όργανα ελέγχου διενεργούν τους ίδιους ελέγχους και στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη αναστέλλεται η λειτουργία Δημόσιου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του και μέχρι την αποκατάσταση τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ορθής λειτουργίας των Δημόσιων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), καταργείται, οι δε επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.

 

5. Στο άρθρο 11 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας για ελέγχους ελαφρών οχημάτων σε εντός σχεδίου περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου, επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας, καθώς και η χορήγηση άδειας επέκτασης για ελέγχους σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα και τρίτροχα οχήματα, με τη μετατροπή λειτουργουσών αυτομάτων γραμμών ελέγχου ελαφρών οχημάτων σε αντίστοιχες γραμμές ελέγχου δίκυκλων μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και τρίτροχων οχημάτων και το αντίστροφο. Στα παραπάνω Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί άδεια επέκτασης για ελέγχους σε βαρέα οχήματα και η προσθήκη αυτομάτων γραμμών ελέγχου ελαφρών και τρίτροχων οχημάτων, δίκυκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Σε είκοσι (20) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όλα τα προαναφερόμενα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων υποχρεούνται οριστικά και αμετάκλητα σε μετεγκατάσταση σε περιοχή εκτός Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου.}

 

6. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 36 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) όπως έχει αντικατασταθεί από την περίπτωση γ' της παραγράφου 13 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις, για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Βαρέων Οχημάτων, που εγκρίνονται βάσει του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) όπως ισχύει, δύναται η διαμόρφωση των αντίστοιχων υποδειγμάτων της εισόδου και εξόδου να έχει πλάτος κυμαινόμενο από 5,00 έως 8,00 m.}

 

7. Στο άρθρο 18 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ειδικά όταν το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου χρησιμοποιείται για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου τότε το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και μόνο για τους σκοπούς της έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα ισχύει για δύο (2) μήνες επιπλέον της αναγραφόμενης ημερομηνίας ισχύος του.}

 

8. Στο άρθρο 18 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) το εδάφιο α' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: Τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διενεργούν τους περιοδικούς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και το Ειδικό Εργαστήριο Καυσαερίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της παραγράφου III του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)), όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων το όχημα του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, επιπλέον από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις τέλος διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται:

 

α. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

 

β. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.

 

γ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των έξι (6) μηνών.

 

δ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο.

 

ε. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα μέχρι τους έξι (6) μήνες.

 

στ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι των δώδεκα (12) μηνών.

 

ζ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των δώδεκα (12) μηνών.

 

η. Τα κατά τα ανωτέρω προκύπτοντα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

 

Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα έσοδα από την είσπραξη των ανωτέρω τελών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός των εσόδων από τα τέλη των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που διενεργούν οι Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, τα οποία περιέρχονται στην Υπηρεσία που χρησιμοποιεί την ανωτέρω μονάδα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για την είσπραξη του τέλους και τη συμπλήρωση και υποβολή των παραστατικών για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.}

 

11. Στο άρθρο 19 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Εκτός από το τέλος που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ο οικείος Νομάρχης μπορεί με απόφαση του να επιβάλει πρόσθετο τέλος, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του τέλους της αντίστοιχης κατηγορίας ελεγχόμενου οχήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας). Το πρόσθετο αυτό τέλος διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών της μηχανογραφικής υποστήριξης του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, της διακρίβωσης, συντήρησης, προσθήκης και αγοράς μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και κάθε άλλης δαπάνης που απαιτείται για τη λειτουργία του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της οικίας Νομαρχίας για το συγκεκριμένο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχία βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για την είσπραξη του πρόσθετου τέλους και τη συμπλήρωση και υποβολή των παραστατικών για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.}

 

12. Στο τέλος της πρώτης πρότασης της περίπτωσης α' του άρθρου 36 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την ίδρυση Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σε εκείνες τις νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων, καθώς επίσης των Νήσων Σαμοθράκης του Νομού Έβρου, Θάσου του Νομού Καβάλας, Σκύρου του Νομού Ευβοίας, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλόννησου του Νομού Μαγνησίας και Κυθήρων του Νομού Πειραιώς, οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσμό, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία απογραφή, κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, δεν τίθεται ο ανωτέρω περιορισμός εμβαδού του αντίστοιχου γηπέδου, πλην αυτού που προκύπτει από τις σχετικές με την ελάχιστη αρτιότητα των γηπέδων πολεοδομικές διατάξεις. Η παραπάνω ρύθμιση έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στις προαναφερόμενες νήσους δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με τις προϊσχύουσες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.