Νόμος 3918/11 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

 

α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του Οργανισμού, παρακολουθεί την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το δίκτυο των φορέων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του Οργανισμού προς εκπλήρωση των σκοπών του.

 

β. Εισηγείται προς τους Υπουργούς, που ασκούν την εποπτεία, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του.

 

γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεση του.

 

δ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ε. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

 

στ. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους παρόχους υγείας, όπως θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης - αποθεραπείας, φαρμακοποιούς, ιατρούς.

 

ζ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

 

η. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων του Οργανισμού ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού.

 

θ. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργου.

 

ι. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών, κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, υποθέσεων των εντασσόμενων φορέων.

 

ι)α. Εποπτεύει την είσπραξη των εσόδων του Οργανισμού.

 

ι)β. Μεριμνά για τον έλεγχο των δαπανών του Οργανισμού.

 

ι)γ. Εγκρίνει τον Οργανισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας σχετικά με την έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος.

 

ι)δ. Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ή Περιφερειακών Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ζ1.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.