Νόμος 3918/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Προέδρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού και φέρει την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.

 

β. Μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τον Οργανισμό.

 

γ. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό.

 

δ. Παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα για το συντονισμό των φορέων που ανήκουν σε αυτό. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών από τις οποίες εποπτεύονται τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ε. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφαση του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Οργανισμού.

 

στ. Αναθέτει, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τρίτους τη μελέτη για την αντιμετώπιση θεμάτων του Οργανισμού.

 

ζ. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

 

η. παραγγέλλει στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού.

 

θ. Εποπτεύει και συντονίζει τις Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναθέτει σε δύο (2) δικηγόρους που ασχολούνται στον Οργανισμό με έμμισθη εντολή κύρια και αποκλειστικά, την αρμοδιότητα νομικής υποστήριξης των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ι. Ο Πρόεδρος μπορεί με αποφάσεις του να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο, καθώς και σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ειδικά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)η του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011), με την παράγραφο 9 του άρθρου 96 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.