Νόμος 3937/11 - Άρθρο 19a

Άρθρο 19Α: Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται άμισθη Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην Ελλάδα, η οποία εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας, τις πολιτικές για την ανάσχεση της καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και τα τυχόν απαιτούμενα εθνικά μέτρα απαγόρευσης της καλλιέργειας των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.

 

Η Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και αποτελείται από:

 

(α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως συντονιστή της Επιτροπής,

(β) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(γ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,

(δ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής,

(ε) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο τής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,

(στ) τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

(ζ) τον Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής,

(η) τον Γενικό Διευθυντή Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(θ) τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας,

(ι) έναν εκπρόσωπο μίας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στα θέματα των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών,

(ι)α) έναν εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής κοινότητας, οριζόμενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές όλων των μελών της Επιτροπής. Οι αναπληρωτές των μελών των περιπτώσεων (γ), (δ), (ε), (ι) και (ι)α) της προηγούμενης παραγράφου υποδεικνύονται από τους φορείς που υποδεικνύουν και τα αντίστοιχα τακτικά μέλη.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και το έργο της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.