Νόμος 3938/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται η ιδρυθείσα με το νόμο 3585/2007 (ΦΕΚ 148/Α/2007) Ελληνική Αγροφυλακή με τις Υπηρεσίες της σε όλη τη Χώρα. Οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών του προσωπικού της καταργούνται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Το προσωπικό εξακολουθεί να εκτελεί τα καθήκοντα του βάσει των διατάξεων του νόμου 3585/2007, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και τη μεταφορά των πιστώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 8.

 

2. Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 1 και 2)γ του άρθρου 3 του νόμου 3585/2007 μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ασκούνται από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος και τα επί μέρους θέματα μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στις δασικές υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα αντικείμενα αυτά.

 

3. Το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις περιφερειακές Υπηρεσίες και στην Αγρονομική Ακαδημία της Ελληνικής Αγροφυλακής, μετατάσσεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας για τη στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών τους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, και τοποθετείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάλογα με τα προσόντα και τις υπηρεσιακές ανάγκες, στην εγγύτερη, στον τόπο διαμονής του, Δασική Υπηρεσία. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής, πλην των Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων οι οποίοι μετατάσσονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, μετατάσσεται στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, και τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανάλογα με τα προσόντα και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής που υπηρετεί σε νησιά όπου δεν υπάρχουν δασικές υπηρεσίες, μετατάσσεται σε άλλες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του οικείου Δήμου και τοποθετείται στην εγγύτερη στον τόπο διαμονής του Υπηρεσία, κατά τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Κατ' εξαίρεση, το προσωπικό που είχε μεταταχθεί στην Ελληνική Αγροφυλακή από το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή είχε μεταφερθεί σε αυτήν από την πρώην Διεύθυνση Αγροφυλακής του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ζητήσει τη μετάταξη του στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονταν και αν δεν υπάρχουν οι Υπηρεσίες αυτές, σε κενές οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τα προσόντα του. Η μετάταξη γίνεται, εφόσον, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ζητήσει με αίτηση του τη μετάταξη του. Όσοι από το προαναφερόμενο προσωπικό δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη μετάταξη τους, καθώς και όσοι, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης, λογίζεται ότι έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης. Οι μετατασσόμενοι εκπαιδεύονται για την άσκηση των νέων καθηκόντων τους, με ευθύνη των υπηρεσιών στις οποίες μετατάσσονται, εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από τη μετάταξη τους.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατή η απόσπαση των μετατασσόμενων υπαλλήλων στους φορείς διαχείρισης του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 με σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης, μία ή περισσότερες φορές.

 

4. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις της Υπηρεσίας στην οποία μετατάσσονται, και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις μετατάσσονται σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας κλάδου ή ειδικότητας. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ολοκλήρωση της μετάταξης.

 

5. Τα προβλεπόμενα από το άρθρο 47 του νόμου 3585/2007 καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 293 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969), ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από το προσωπικό των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που ορίζει ποιο από το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών τα ασκεί σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα. Όσοι από το μετατασσόμενο προσωπικό ασκούσαν τα παραπάνω καθήκοντα συνεχίζουν να τα ασκούν για τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις ανεξάρτητα από το εάν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

6. Οι ως άνω μετατασσόμενοι υποχρεούνται να επιλέξουν, με την αίτηση μετάταξης τους είτε να διατηρήσουν την ασφάλιση τους στους επικουρικούς ασφαλιστικούς τους φορείς είτε να ασφαλισθούν στους αντίστοιχους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της νέας τους Υπηρεσίας.

 

7. Η θητεία του Αρχηγού και των Αγρονομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αγροφυλακής, που διορίσθηκαν με διετή θητεία, λήγει αυτοδικαίως με την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη μεταφέρονται οι προβλεπόμενες από τον εκτελούμενο, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα Ελληνική Αγροφυλακή πιστώσεις για το προσωπικό, τις προμήθειες και λοιπές δαπάνες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΦ 31-130), και κατ' αντιστοιχία στους προϋπολογισμούς των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων φορέων στους οποίους μετατάσσεται το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής.

 

9. Κάθε μορφής υλικό και εξοπλισμός της Ελληνικής Αγροφυλακής περιέρχονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ο τρόπος διάθεσης και κατανομής τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ακίνητη περιουσία της Αγροφυλακής περιέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής γίνεται ατελώς η μεταγραφή στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του καταργούμενου Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής περιέρχεται στην Ειδική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα αρχεία των υπηρεσιών της Αγροφυλακής που δεν αφορούν το προσωπικό ή τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες παραμένουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο οπλισμός περιέρχεται στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.