Νόμος 3938/11 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, υπηρεσίες και μέσα προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τρίτους, όπως συνοδεία χρηματαποστολών, καλλιτεχνικών έργων, ιδιωτικών αγαθών μεγάλης αξίας και υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ιδιώτες, με καταβολή ανταλλάγματος.

 

2. Τα έσοδα από την κατά τα ανωτέρω παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση μέσων, εισπράττονται, μετά την αφαίρεση του ποσοστού της παραγράφου 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο, προσαυξανόμενων ισόποσα των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

3. Ποσοστό 4% των εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς μη επιχορηγούμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εισπράττονται μέσω δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και αποδίδονται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιμεριζόμενα κατά ποσοστό 68% στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και κατά ποσοστό 32% στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας. Η διαδικασία απόδοσης και επιμερισμού των ποσών στα παραπάνω ασφαλιστικά ταμεία και κάθε σχετικό θέμα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

4. Στον προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας μεταφέρονται, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις σχετικές πιστώσεις από τους προϋπολογισμούς των οικείων Δημοσίων Υπηρεσιών, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών και διάθεσης μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας προς τις Υπηρεσίες αυτές. Οι μεταφερόμενες πιστώσεις είναι ισόποσες με τα ποσά που δαπανήθηκαν προς όφελος των εξυπηρετούμενων Υπηρεσιών.

 

5. Οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και διάθεσης μέσων με καταβολή ανταλλάγματος, ο καθορισμός του τιμολογίου για κάθε ώρα χρήσης ή παροχής υπηρεσιών, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται κατά περίπτωση το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων προς τις άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.