Νόμος 3943/11 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Σώμα Φορολογικών Διαιτητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα και αποστολή την εποπτεία των φορολογικών διαιτητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

2. Έργο των Φορολογικών Διαιτητών είναι η διαιτητική επίλυση των διαφορών που αναφύονται:

 

α) κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου, καθώς και των προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων

 

β) κατά την επιβολή, με διοικητικές πράξεις, κάθε είδους κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής γενικά νομοθεσίας, ακόμη και αν οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται αυτοτελώς ή άσχετα με υποχρέωση καταβολής φόρου, δασμού, τέλους ή άλλου δικαιώματος του Δημοσίου, εφόσον το αντικείμενο τους υπερβαίνει το ποσό των 150.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

3. Το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών υπάγεται στα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας, εκτός από εκείνες που αφορούν το προσωπικό του.

 

4. Το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

5. Ως Φορολογικοί Διαιτητές πιστοποιούνται πρόσωπα που λόγω της επιστημονικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας τους παρέχουν τα εχέγγυα αμερόληπτης και αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων τους. Ως Φορολογικοί Διαιτητές μπορούν να πιστοποιούνται επίτιμοι ή πρώην δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επίτιμα ή πρώην μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πρώην δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό α' που είναι πτυχιούχοι νομικής με εμπειρία σε φορολογικού χαρακτήρα θέματα, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το δημόσιο δίκαιο και ειδικότερα το φορολογικό, δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε θέματα φορολογικού δικαίου ή με μεταπτυχιακές σπουδές στο δημόσιο δίκαιο ή με ειδική εκπαίδευση διαμεσολαβητή που πιστοποιείται από φορέα που λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση των Φορολογικών Διαιτητών γίνεται από το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης. Οι πιστοποιημένοι Φορολογικοί Διαιτητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε ιδιώτες γύρω από φορολογικά θέματα και υπάγονται στους λόγους εξαίρεσης και αποχής που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

6. Οι Πρόεδροι Φορολογικών Διαιτητών επιλέγονται από τους Φορολογικούς Διαιτητές με απόφαση Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από:

 

α) έναν επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή έναν επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο,

β) έναν νομικό σύμβουλο του Κράτους,

γ) έναν επίτιμο πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων,

δ) τον Πρόεδρο του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών και

ε) τον Αντιπρόεδρο του, με εμπειρία στα φορολογικά θέματα.

 

Το Συμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

6. (πρώην 7) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών συγκροτείται από:

 

α) έναν επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή έναν επίτιμο σύμβουλο της επικρατείας ως πρόεδρο,

β) έναν επίτιμο νομικό σύμβουλο του κράτους ως αντιπρόεδρο,

γ) έναν επίτιμο πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων,

δ) έναν καθηγητή νομικού τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με αντικείμενο το δημόσιο δίκαιο

ε) έναν επίτιμο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών με εμπειρία στα φορολογικά ή τελωνειακά θέματα.

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Τα μέλη διορίζονται για πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.