Νόμος 3943/11 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τελωνειακές διατάξεις - Τροποποίηση του νόμου 2960/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001), μετά το άρθρο 100 προστίθεται άρθρο 100Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 100Α

 

1. Για τη σύσταση καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού, εκτός από τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας που χορηγούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, απαιτείται και άδεια του Υπουργού Οικονομικών. Η άδεια αυτή, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, είναι τριετούς διάρκειας και για την ανανέωση της απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

 

2. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας απαιτείται κατοχή μηχανικών εγκαταστάσεων ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον 250.000 kg επεξεργασμένου καπνού.

 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συστήσει καπνοβιομηχανία οφείλει επιπλέον πριν από την έναρξη της εργασίας του να συστήσει φορολογική αποθήκη και να λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή.

 

3. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης επαγγελματικού εργαστηρίου απαιτείται κατοχή μηχανικών εγκαταστάσεων ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον 2.000 kg επεξεργασμένου καπνού.

 

Όταν παράγονται προϊόντα καπνού από επαγγελματικό εργαστήριο υπό καθεστώς αναστολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου μέρους του παρόντος Κώδικα, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει επιπλέον πριν από την έναρξη της εργασίας του να συστήσει φορολογική αποθήκη και να λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή.

 

Όταν παράγονται προϊόντα καπνού από επαγγελματικό εργαστήριο εκτός καθεστώτος αναστολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, 106 και 111 του παρόντος Κώδικα, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να παρέχει εγγύηση προς το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών και η αρμόδια αρχή.

 

4. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος της 28-07-1931 (ΦΕΚ 239/Α/1931), ως άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου νοείται η άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

2. Επιβατικά αυτοκίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου Jeep που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 1998/69/ΕΚ Φάσης Β (EEL 350/1998) ή μεταγενέστερης, εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου [Ν] 2960/2001, εφόσον μέχρι και 29-06-2011 τελωνιστούν και καταβληθούν γι' αυτά, οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

 

3. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α/1988) τροποποιούνται ως εξής:

 

α)α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)), ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών, οι οποίοι.}

 

β)β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.}

 

γ)γ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ. Στους άνω των τεσσάρων ετών Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίοι:}

 

β) Στο άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1798/1988 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

γ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/1994) καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1567/1985 (ΦΕΚ 171/Α/1985), όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α/1996), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Από τις ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται από τις αρμόδιες αρχές κατά το άρθρο 41 του νόμου 3459/2006 (ΦΕΚ 103/Α/2006), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες για την εκπαίδευση των τελωνειακών υπαλλήλων και των σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών της Τελωνειακής Υπηρεσίας.}

 

5. Καινούρια φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 ton, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1998/69/ΕΚ Φάση Β ή μεταγενέστερης Οδηγίας ή Κανονισμού και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται του προβλεπόμενου από τις περιπτώσεις β', γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του νόμου [Ν] 2960/2001 τέλους ταξινόμησης ως εξής:

 

α) για τα αυτοκίνητα των παραπάνω περιπτώσεων β' και γ' κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1.600 cc κατά 60% και για τα κυλινδρισμού κινητήρα πάνω από 1.600 cc μέχρι και 3.500 cc κατά 50%.

 

β) για τα αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 3.500 cc της παραπάνω περίπτωσης ε' κατά 40%.

 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20-12-2015, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31-12-2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.

 

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010, ισχύουν και για τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013), με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.