Νόμος 4021/11 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Τροποποιήσεις στο νόμο 3943/2011 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 31 του νόμου 3943/2011 τροποποιούνται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 1 αντί της τελείας τίθενται οι λέξεις και αποστολή την εποπτεία των φορολογικών διαιτητών.

 

β) Στην παράγραφο 2 αντί των λέξεων έργο του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών τίθενται οι λέξεις έργο των Φορολογικών Διαιτητών.

 

γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.}

 

δ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ως Φορολογικοί Διαιτητές πιστοποιούνται πρόσωπα που λόγω της επιστημονικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας τους παρέχουν τα εχέγγυα αμερόληπτης και αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων τους. Ως Φορολογικοί Διαιτητές μπορούν να πιστοποιούνται επίτιμοι ή πρώην δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επίτιμα ή πρώην μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πρώην δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό α' που είναι πτυχιούχοι νομικής με εμπειρία σε φορολογικού χαρακτήρα θέματα, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το δημόσιο δίκαιο και ειδικότερα το φορολογικό, δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε θέματα φορολογικού δικαίου ή με μεταπτυχιακές σπουδές στο δημόσιο δίκαιο ή με ειδική εκπαίδευση διαμεσολαβητή που πιστοποιείται από φορέα που λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση των Φορολογικών Διαιτητών γίνεται από το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης. Οι πιστοποιημένοι Φορολογικοί Διαιτητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε ιδιώτες γύρω από φορολογικά θέματα και υπάγονται στους λόγους εξαίρεσης και αποχής που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.}

 

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 31 καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.

 

στ) Η παράγραφος 6, όπως αναριθμείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντικαθίσταται ως εξής;

 

{6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών συγκροτείται από:

 

α) έναν επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή έναν επίτιμο σύμβουλο της επικρατείας ως πρόεδρο,

β) έναν επίτιμο νομικό σύμβουλο του κράτους ως αντιπρόεδρο,

γ) έναν επίτιμο πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων,

δ) έναν καθηγητή νομικού τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με αντικείμενο το δημόσιο δίκαιο

ε) έναν επίτιμο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών με εμπειρία στα φορολογικά ή τελωνειακά θέματα.

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Τα μέλη διορίζονται για πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 του νόμου 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η αμοιβή των Φορολογικών Διαιτητών συνιστά εισόδημα από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Τα σχετικά με τον τρόπο αμοιβής των Φορολογικών Διαιτητών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του νόμου 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η διαφορά επιλύεται εάν το αντικείμενο είναι έως 150.000 € από έναν και στις άλλες περιπτώσεις από τρεις διαιτητές που κληρώνονται. Οι Φορολογικοί Διαιτητές εδρεύουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη διεξάγονται φορολογικές διαιτησίες που αφορούν πράξεις φορολογικών αρχών που εδρεύουν στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας.}

 

4. Το άρθρο 34 του νόμου 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, καθώς και τα σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των Φορολογικών Διαιτησιών και κάθε άλλο συναφές θέμα.}

 

5. Το άρθρο 35 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η γραμματειακή υποστήριξη των Φορολογικών Διαιτητών παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ιδρύονται αυτοτελή γραφεία υπαγόμενα απευθείας στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο τη γραμματειακή υποστήριξη των Φορολογικών Διαιτητών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.