Νόμος 3966/11 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της κλήρωσης ή της γραπτής ή άλλης δοκιμασίας και εν γένει θέματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των αναφερομένων στο παρόν σχολικών μονάδων.

 

3. Μεταβατικά, για το σχολικό έτος 2015-2016 στις Β' και Γ' τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων των Πειραματικών και των Προτύπων και για το σχολικό έτος 2016-2017 στις Γ' τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων των Πειραματικών και των Προτύπων η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με εξετάσεις, που θα διενεργηθούν με ευθύνη των σχολικών μονάδων, εκτός εάν η Διοικούσα Επιτροπή μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου ορίσει διαφορετικά.

 

4. Η θητεία των μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων παρατείνεται έως τον ορισμό των νέων μελών, άλλως έως την 29-02-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015).

 

5. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι τίτλοι σπουδών των σχολείων, που χαρακτηρίζονται με το παρόν ως Πειραματικά ή Πρότυπα, θα εκδοθούν με το χαρακτηρισμό Πρότυπο Πειραματικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 79 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.