Νόμος 3978/11

Ν3978/2011: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3978/2011: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, (ΦΕΚ 137/Α/2011), 16-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο: Προγραμματισμός συμβάσεων - αρμόδια όργανα - διαφάνεια

 

Κεφάλαιο Α: Προγραμματισμός συμβάσεων

 

Άρθρο 1: Προγραμματισμός συμβάσεων στον τομέα της άμυνας

Άρθρο 4: Συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)

 

Κεφάλαιο Β: Αρμοδιότητες - συλλογικά όργανα

 

Κεφάλαιο Γ: Διαφάνεια και έλεγχος

 

Άρθρο 12: Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονομικού φορέα

Άρθρο 13: Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Μέρος δεύτερο: Εναρμόνιση με την οδηγία 2009/81/ΕΚ

 

Κεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής - γενικές αρχές

 

Άρθρο 15: Ορισμοί

Άρθρο 16: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 17: Εξαιρέσεις

Άρθρο 18: Χρήση εξαιρέσεων

Άρθρο 19: Μικτές συμβάσεις

Άρθρο 20: Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 21: Οικονομικοί φορείς - Δικαιούμενοι συμμετοχής

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις εχεμύθειας των αναθετουσών αρχών

Άρθρο 23: Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Άρθρο 24: Χρηματικά όρια

Άρθρο 25: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο

Άρθρο 26: Κεντρική Αρχή Προμηθειών

Άρθρο 27: Συμβάσεις ανατιθέμενες σε προστατευόμενα εργαστήρια

Άρθρο 28: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικοί κανόνες που αφορούν τα έγγραφα της σύμβασης

 

Άρθρο 29: Έγγραφα της σύμβασης

Άρθρο 30: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 31: Τεχνικός διάλογος

Άρθρο 32: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 33: Ειδικοί όροι εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 34: Υπεργολαβία

Άρθρο 35: Ασφάλεια πληροφοριών

Άρθρο 36: Ασφάλεια εφοδιασμού

Άρθρο 37: Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

 

Άρθρο 38: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Άρθρο 39: Κλειστή διαδικασία

Άρθρο 40: Διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 41: Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 42: Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 43: Συμφωνίες - πλαίσιο

Άρθρο 44: Κανόνες που εφαρμόζονται στις Συμφωνίες - πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα

Άρθρο 45: Κανόνες που εφαρμόζονται στις Συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς

Άρθρο 46: Καταγγελία - Λύση συμφωνίας-πλαίσιο

 

Κεφάλαιο Δ: Κανόνες δημοσιότητας - προθεσμίες

 

Άρθρο 47: Δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης

Άρθρο 48: Δημοσίευση προκήρυξης και ανακοίνωσης ανάθεσης σύμβασης

Άρθρο 49: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων

Άρθρο 50: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 51: Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών

Άρθρο 52: Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο

Άρθρο 53: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

Άρθρο 54: Κανόνες επικοινωνίας

Άρθρο 55: Πρακτικό σύναψης σύμβασης

 

Κεφάλαιο Ε: Ποιοτική επιλογή - προεπιλογή

 

Άρθρο 56: Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων και επιλογής των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 57: Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος

Άρθρο 58: Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Άρθρο 59: Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια

Άρθρο 60: Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες

Άρθρο 61: Πρότυπα που εφαρμόζονται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Άρθρο 62: Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 63: Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες

Άρθρο 64: Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα

Άρθρο 65: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων άλλων κρατών - μελών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ανάθεση της σύμβασης

 

Άρθρο 66: Κριτήρια ανάθεσης

Άρθρο 67: Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Άρθρο 68: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

 

Κεφάλαιο Ζ: Κανόνες που αφορούν την υπεργολαβία

 

Άρθρο 69: Υπεργολαβίες που ανατίθενται από αναδόχους, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 70: Κανόνες δημοσιότητας και σύναψης συμβάσεων υπεργολαβίας

Άρθρο 71: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υπεργολάβων

Άρθρο 72: Υπεργολαβίες που ανατίθενται από αναδόχους οι οποίοι είναι αναθέτουσες αρχές

 

Κεφάλαιο Η: Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Θ: Διεξαγωγή διαδικασίας σύναψης συμβάσεων

 

Άρθρο 81: Εγγυητικές επιστολές

Άρθρο 87: Κατακύρωση σύμβασης

 

Κεφάλαιο Ι: Έννομη προστασία

 

Άρθρο 89: Πεδίο εφαρμογής - Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 90: Προδικαστική προσφυγή

Άρθρο 91: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Άρθρο 92: Ακύρωση πράξης ή παράλειψης

Άρθρο 93: Κήρυξη της σύμβασης άκυρης

Άρθρο 94: Αξίωση αποζημίωσης

Άρθρο 96: Περιεχόμενο της προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 97: Στατιστικές υποχρεώσεις

Άρθρο 98: Πεδίο εφαρμογής των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007

 

Μέρος τρίτο: Ρυθμίσεις για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης από τα χρηματικά όρια της οδηγίας 2009/81/ΕΚ

 

Μέρος τέταρτο: Λοιπά θέματα που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

 

Άρθρο 105: Εκτέλεση συμβάσεων

Άρθρο 106: Εκχώρηση δικαιωμάτων και αναδοχή υποχρεώσεων

Άρθρο 108: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 109: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος πέμπτο: Ρυθμίσεις άλλων θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

Άρθρο 110

Άρθρο 112

Άρθρο 113

Άρθρο 114

 

Μέρος έκτο: Θέματα ακτοπλοΐας

 

Άρθρο 116: Κατάργηση τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων

 

Μέρος έβδομο: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 117: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 118: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I: Υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 28 παράγραφος 1

Παράρτημα II: Υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 28 παράγραφος 2

Παράρτημα III: Ορισμός τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 30

Παράρτημα IV: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 48

Παράρτημα V: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις Υπεργολαβίας που αναφέρονται στο άρθρο 70

Παράρτημα VI: Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα VII: Μητρώα

Παράρτημα VIII: Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-06-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.