Νόμος 3978/11 - Άρθρο 113

Άρθρο 113


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Εκτός της δυνατότητας της αυτεπάγγελτης κίνησης της διαδικασίας, όποιος ενδιαφέρεται για τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, απευθύνεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αν έχει ήδη γίνει καθορισμός. Σε περίπτωση, που δεν έχει γίνει ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, η Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αντίγραφο φωτογραμμετρικού διαγράμματος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5.000, με σημειωμένο επ' αυτού τη θέση της προς καθορισμό περιοχής, αιτώντας την σύμφωνη γνώμη του αποκλειστικά και μόνο, σε θέματα αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά απορρέουν από το άρθρο 17, για τη συνέχιση της διαδικασίας καθορισμού. Στην περίπτωση που στην περιοχή καθορισμού δεν υφίσταται, φωτογραμμετρικό διάγραμμα Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η προς καθορισμό περιοχή σημειώνεται επί χαρτογραφικού υποβάθρου της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας εκφράζει την σύμφωνη ή μη γνώμη του εντός ενός μηνός από λήψεως του σχετικού εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Εφόσον η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η γνώμη του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας λογίζεται θετική. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει στην Κτηματική Υπηρεσία αίτηση καθορισμού και τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 4.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η έκθεση και το διάγραμμα επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έκθεση και το διάγραμμα αναρτώνται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του αρμοδίου κατά τόπο δήμου ή κοινότητας για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. Η ανάρτηση αποδεικνύεται από έκθεση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, η οποία αποστέλλεται εντός μηνός στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.}

 

3. Το εδάφιο β' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) διαγράφεται.

 

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι υποθέσεις καθορισμού ορίων αιγιαλού - παραλίας, που εκκρεμούν για γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, διαβιβάζονται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), και στη συνέχεια να επιστραφούν στις αρμόδιες κατά περίπτωση Κτηματικές Υπηρεσίες, διατυπώνοντας τη γνώμη του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

5. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 27 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) παρατείνεται μέχρι 31-12-2011 από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.