Νόμος 3978/11 - Άρθρο 110

Άρθρο 110


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 12)στ' της υποπαραγράφου 1)β' του άρθρου 3 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(στ) Αεροπορίας Στρατού.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Στον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο δεν υπολογίζεται ο χρόνος των υποπαραγράφων α', β', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου 1)γ' του άρθρου 32 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του Στρατού Ξηράς Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Έρευνας - Πληροφορικής Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς και Μετεωρολόγους, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους ειδικότητας Ιατρού, τους Υποστρατήγους, Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, οι οποίοι κατ' εξαίρεση δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων, όπως και για τους Ταξιάρχους Ελεγκτικού, οι οποίοι δύναται αντιστοίχως να προαχθούν στο βαθμό του Υποστρατήγου.}

 

4. Το δικαίωμα της παραγράφου 2)β' του άρθρου 55 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) για τη μετάταξη μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων επεκτείνεται σε μονίμους Αξιωματικούς μέχρι και βαθμού Αντισυνταγματάρχη, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με τις ίδιες διαδικασίες και κατόπιν αίτησης τους που υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για τους Αξιωματικούς που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των ετών υπηρεσίας τους. Οι μετατασσόμενοι βάσει του παρόντος εντάσσονται στην επετηρίδα του Κοινού Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, διατηρούν τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας και καθίστανται νεότεροι όσων ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών του Κοινού Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, συμπεριλαμβανομένων όσων μετατάχθηκαν σε αυτό βάσει του άρθρου 55 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010), απέκτησαν το βαθμό που φέρουν το ίδιο ημερολογιακό έτος.

 

5. Στην υποπαράγραφο α)3 του άρθρου 23 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010), μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του Πολεμικού Ναυτικού, ο χρόνος των υποπαραγράφων β' και γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α/1996) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξη τους.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 (ΦΕΚ 160/Α/1974) περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{3. Οι ανακαλούμενοι στην ενεργό υπηρεσία μπορούν να προαχθούν κατά δύο (2) βαθμούς, χωρίς να επιτρέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού, εφόσον:

 

α. Συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά τους προσόντα στον ίδιο βαθμό που απαιτείται για να κριθούν με τις αυτές κρίσεις οι μόνιμοι εν ενεργεία ομοιόβαθμοί τους.

 

β. Αποφοιτήσουν επιτυχώς από τα Σχολεία τα οποία αποτελούν ουσιαστικό προσόν για την προαγωγή των εν ενεργεία ομοιοβάθμων τους.

 

γ. Έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για προαγωγή στο βαθμό χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται για τους μονίμους ομοιόβαθμους τους, συνυπολογίζοντας και το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθμό που έφεραν πριν την αποστρατεία τους.

 

4. Στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου υπάγονται και οι υπηρετούντες μόνιμοι από την εφεδρεία Υπαξιωματικοί.}

 

8. Η ρύθμιση της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990) εφαρμόζεται και για όσους ενεγράφη σαν σε παραγωγική σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας και μέχρι τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 3 του άρθρου 62 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010) δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής του συνολικού ποσού της αποζημίωσης που έπρεπε να καταβάλουν σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία. Αποζημιώσεις που ήδη έχουν καταβληθεί θεωρούνται ως νομίμως καταβληθείσες και δεν επιστρέφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.