Νόμος 3982/11 - Άρθρο 75

Άρθρο 75


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή λήγει μέχρι 08-08-2021, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτή με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτό βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια μέχρι 08-08-2021. Ως νόμιμα υφιστάμενες νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες διαθέτουν τον απαιτούμενο διοικητικό τύπο λειτουργίας τους σε ισχύ, καθώς και εκείνες, οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της διοικητικής διαδικασίας για τη λειτουργίας τους, εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

2. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας. Η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για την έρευνα και τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία, το σχεδιασμό πολιτικής και τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω θεσμικών, χρηματοδοτικών ή άλλων μέτρων.

 

3. Στη Διεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Τμήμα Εσωτερικής Αγοράς και Κρατικών Ενισχύσεων. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση θεμάτων πολιτικής εσωτερικής αγοράς και κρατικών ενισχύσεων, το συντονισμό της έγκαιρης μεταφοράς των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και της συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο σε περιπτώσεις διερεύνησης ή και διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

4. Η διάρθρωση, οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία και η στελέχωση της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας και του Τμήματος Εσωτερικής Αγοράς και Κρατικών Ενισχύσεων καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος καταργούνται η Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που είχε συσταθεί με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) και το Τμήμα Αντισταθμιστικών Οφελών της Διεύθυνσης Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που είχε συσταθεί με το άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) μετά τις λέξεις Οι διατάξεις προστίθεται η φράση της παραγράφου 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.