Νόμος 3966/11 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Θέματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Ύστερα από το άρθρο 15, προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής:

 

{Άρθρο 15Α: Σύσταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

1. Συνιστάται Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ως ενιαία εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η οποία διαδέχεται την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ενσωματώνει την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στελεχώνουν τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

 

2. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ως εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διέπεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007. Οι εκπαιδευτικές σειρές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποτελούν συνέχεια των εκπαιδευτικών σειρών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.}

 

β) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

 

{9) Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύναται να αναθέτει, σε ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι δεν ανήκουν στο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και οι οποίοι διαθέτουν ειδική επιστημονική κατάρτιση ή εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση σε τομείς αρμοδιότητας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την παροχή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, διδακτικού ή συμβουλευτικού έργου, τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες ή εργαστήρια, για τα οποία μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής - διατροφής που τυχόν απαιτούνται, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

γ) Στο άρθρο 12, ύστερα από την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2Β ως εξής:

 

{2Β. Την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και κάθε αναγκαία σχετική ενέργεια μέχρι τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης, όπως για κάθε έρευνα, μελέτη και πάσης φύσεως δράση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχουν οι υπεύθυνοι προγραμμάτων.

 

α) Οι υπεύθυνοι προγραμμάτων τοποθετούνται σε κύκλους επιμόρφωσης ανά τομέα ή τομείς δημόσιας πολιτικής και σε τμήματα εκπαίδευσης. Στο έργο τους υποστηρίζονται από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικό κάθε κατηγορίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μετά από πρόταση των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του, ορίζεται σε κάθε κύκλο ή τμήμα εκπαίδευσης, μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ως συντονιστής με αρμοδιότητα το συντονισμό της υλοποίησης του έργου κάθε κύκλου ή τμήματος εκπαίδευσης.

 

β) Υπεύθυνοι προγραμμάτων είναι το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Υπεύθυνος προγραμμάτων μπορεί να ορίζεται από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό το οποίο έχει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991 ή είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η απασχόληση διοικητικού προσωπικού ως υπευθύνου προγραμμάτων πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων προς πλήρωση θέσεων υπευθύνων προγραμμάτων από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό και ορίζονται, αν είναι απαραίτητο, οι αναγκαίες ειδικότητες. Ο ορισμός του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού σε θέση υπευθύνου προγραμμάτων γίνεται για ορισμένο χρόνο, μέχρι δύο έτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μετά την πάροδο των δύο ετών, τα μέλη του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού που ορίστηκαν υπεύθυνοι προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε επόμενη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σε θέση υπευθύνου προγραμμάτων, το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό διατηρεί την οργανική του θέση, αλλά απαλλάσσεται των διοικητικών του καθηκόντων και των καθηκόντων που απορρέουν από θέση ευθύνης που τυχόν κατέχει. Σε περίπτωση επιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό παύει αυτοδίκαια να ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου προγραμμάτων.}

 

δ) Ύστερα από το άρθρο 10 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:

 

{Άρθρο 10Α: Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών

 

1. Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης λειτουργεί Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών

 

α) Αντικείμενο της Μονάδας είναι:

 

α)α) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η παρακολούθηση, καταγραφή και μελέτη καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση.

 

β)β) Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων δυσλειτουργίας σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ιδιαίτερα σε τομείς που διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

γ)γ) Η επεξεργασία και αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι και ιδιαίτερα οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι τμημάτων, που αφορούν στον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών και συμβάλλουν στη λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται.

 

β) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης α', ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007.

 

γ) Οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τα στατιστικά δεδομένα, καθώς και τις μελέτες και έρευνες που εκπονούνται σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην περίπτωση α'.

 

Η κοινοποίηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με ευθύνη των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αποπληρωμής των μελετών και ερευνών που εκπονούνται. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες προς το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, όπως επίσης σε ιδιώτες και ιδιωτικούς φορείς, μέσω ειδικών σελίδων του δικτυακού τόπου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είναι ελεύθερη, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα ή για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

 

δ) Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Μονάδας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Υπεύθυνος συντονιστής της Μονάδας ορίζεται, κατά προτεραιότητα, μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 ή του διοικητικού προσωπικού, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α' ή β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

ε) Ύστερα από το άρθρο 35 προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:

 

{Άρθρο 35Α: Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών

 

1. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης βασίζεται στην ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων και των φορέων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της αυτοδιοίκησης.

 

2. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο του επιτελικού χαρακτήρα της αποστολής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσει και υλοποιεί, ικανοποιούν τις επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής που διαμορφώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διοίκηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα και την πολιτική για τη δια βίου μάθηση.

 

3. Για την ανίχνευση επιμορφωτικών ή εκπαιδευτικών αναγκών σε φορείς του Δημοσίου, συγκροτούνται κοινές ομάδες εργασίας. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και συμμετέχουν σε αυτές στελέχη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στελέχη, των συνεργαζόμενων φορέων που ορίζονται από τα όργανα διοίκησης τους.

 

4. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης αποτυπώνονται σε Σχέδια Εκπαίδευσης και γενικότερα σε Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων φορέων, τα οποία καταρτίζονται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία προκύπτουν από τα εν λόγω Σχέδια Εκπαίδευσης, υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Αν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κρίνει ότι μέρος των εν λόγω επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν μπορούν να ενταχθούν στον προγραμματισμό του για δεδομένη χρονική περίοδο, η υλοποίηση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους οικείους φορείς και υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών από φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης είναι η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με την οποία πιστοποιείται ότι τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα δεν έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Η ύπαρξη της βεβαίωσης αυτής αποτελεί προϋπόθεση της νόμιμης εξόφλησης των δαπανών των εν λόγω προγραμμάτων.}

 

στ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7 Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύναται να παρέχει σε ιδιώτες έναντι αμοιβής υπηρεσίες κατάρτισης, επιμόρφωσης, καθώς και να εκπονεί μελέτες και έρευνες σε θέματα σχετικά με την αποστολή του. Η πρόταση συμμετοχής στους σχετικούς διαγωνισμούς ή η πρόταση για την ανάληψη εκτέλεσης των σχετικών έργων δύναται να υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ για την ανάληψη των έργων αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τις σχετικές συμβάσεις υπογράφει και διαχειρίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης λειτουργούν ομάδες ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, μελετών, ερευνών, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και εποπτείας έργου με σκοπό τη διαρκή εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και την πραγματοποίηση ερευνών για το συνεχή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

 

Οι ομάδες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών τους, εφόσον το έργο των ανωτέρω ομάδων αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη πράξη Ευρωπαϊκών Ταμείων ή άλλων πόρων. Το ύψος της συνολικής αποζημίωσης για κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

η) Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τις ομάδες απαρτίζουν οι υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας, οι υπεύθυνοι προγραμμάτων, μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.}

 

θ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2) Τα μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκτός από την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συμμετέχουν στην ανίχνευση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών, στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι εκπαιδευόμενοι και οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων εργασιών που τους ανατίθενται στο πλαίσιο της αποστολής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τα μέλη του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού υποστηρίζουν την προετοιμασία, υλοποίηση και απολογισμό των προγραμμάτων.}

 

ι) Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης των καθηκόντων του κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού.}

 

ι)α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4) α) Για την ένταξη στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και αξιολόγηση της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, γίνεται με πρόταση του Γενικού Γραμματέα και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η ένταξη του κύριου διδακτικού προσωπικού στο Μητρώο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόληση του στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η απασχόληση εξαρτάται από τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τη διαθεσιμότητα του κύριου διδακτικού προσωπικού και την αξιολόγηση του.

 

β) Προϋπόθεση για την ανάθεση καθηκόντων σε ιδιώτες ή σε δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους είναι η ένταξη στο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού και στο βοηθητικό διδακτικό προσωπικό. Η ανάθεση καθηκόντων σε ιδιώτες είναι σύμβαση έργου και γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η ανάθεση εργασιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η δε ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας στους ενταγμένους στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

γ) Για την αξιοποίηση των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, λαμβάνεται υπόψη η αρχική και συνεχής αξιολόγηση τους. Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της ανάθεσης έργου και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τους εκπαιδευόμενους και τους υπευθύνους των προγραμμάτων. Για την αξιολόγηση και την απόδοση των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκδίδεται σχετική εξαμηνιαία έκθεση, η οποία κοινοποιείται στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Συγκεντρωτικά και ανώνυμα στοιχεία ως προς την εν λόγω εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης αναρτώνται αμελλητί και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των εν γένει εκπαιδευτικών ικανοτήτων του κύριου διδακτικού προσωπικού, σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα εκπαιδευτών. Η συμμετοχή σε αυτά των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού αποτελεί κριτήριο για την ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας.

 

δ) Αν ανατίθενται καθήκοντα κύριου διδακτικού προσωπικού σε δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς, χρειάζεται επιβεβαίωση διαθεσιμότητας από την υπηρεσία ή το φορέα στον οποίο υπηρετούν. Σύμφωνα με αυτή οι υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή λοιπών φορέων του Δημοσίου δεσμεύονται να επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους που ορίζονται ως διδακτικό προσωπικό σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, να απουσιάζουν από τα καθήκοντα τους κατά τον απαιτούμενο για την εκτέλεση του διδακτικού έργου χρόνο.

 

ε) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δύναται να προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί στους ενταγμένους στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, για την εκτέλεση έργου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η αποζημίωση που καταβάλλεται είναι ανάλογη με το χρόνο και το είδος της απασχόλησης του.

 

στ) Το βοηθητικό διδακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 για την υποστήριξη των υλοποιούμενων προγραμμάτων και των εν γένει δράσεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

ι)β) Το άρθρο 44 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η στελέχωση του προβλέπονται από τον εκάστοτε οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

2. Η εποπτεία του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης ασκείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Προϊστάμενος του Περιφερειακού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης ορίζεται μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, ή του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α' ή β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

ι)γ) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1) Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α) τον Πρόεδρο,

 

β) τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

 

γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

 

δ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

 

ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία σε θέματα κυρίως δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

 

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας,

 

η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 75 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

2. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, οι οποίες αφορούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ως εκπαιδευτικής μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφεξής αφορούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

3. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης διέπονται από το ίδιο καθεστώς με τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Από τη σύσταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οποιαδήποτε αναφορά σε αποφοίτους Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβάνει και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκκρεμείς υποχρεώσεις και αξιώσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη λήξη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών σειρών μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

4. Με τη σύσταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές σειρές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρούν την αυτοτέλεια τους μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθορίζονται οι κατηγορίες μελετών και ερευνών, τα στατιστικά δεδομένα, κάθε στοιχείο, καθώς και η διαδικασία αποστολής τους στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του άρθρου 10Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διάθεσης τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.