Νόμος 3983/11 - Άρθρο p5

Παράρτημα V: Προγράμματα παρακολούθησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Ανάγκη παροχής πληροφορίας για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και την εκτίμηση της απόστασης από, και της προόδου προς, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, σύμφωνα με το παράρτημα III και με τα κριτήρια και μεθοδολογικά πρότυπα που θα πρέπει να καθοριστούν δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 4

 

(2) Ανάγκη διασφάλισης της παραγωγής πληροφορίας η οποία να επιτρέπει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δεικτών για τους περιβαλλοντικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 10.

 

(3) Ανάγκη διασφάλισης της παραγωγής πληροφορίας για να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

(4) Ανάγκη ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων για τον προσδιορισμό της αιτίας της αλλαγής και, ως εκ τούτου, των εν δυνάμει διορθωτικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όταν έχουν προσδιοριστεί αποκλίσεις από το εύρος της επιθυμητής κατάστασης.

 

(5) Ανάγκη παραγωγής πληροφορίας σχετικά με τους χημικούς ρύπους σε είδη από περιοχές εμπορικής αλιείας, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

(6) Ανάγκη ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων που να επιβεβαιώνουν ότι τα διορθωτικά μέτρα όντως επιφέρουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές και καμία ανεπιθύμητη παρενέργεια.

 

(7) Ανάγκη συνάθροισης των πληροφοριών, επί τη βάσει των θαλάσσιων υποπεριοχών σύμφωνα με το άρθρο 5.

 

(8) Ανάγκη να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης εντός και μεταξύ των θαλάσσιων περιοχών και / ή υποπεριοχών.

 

(9) Ανάγκη ανάπτυξης τεχνικών προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθησης σε Κοινοτικό επίπεδο, ώστε να επιτρέπεται η συγκρισιμότητα των πληροφοριών.

 

(10) Ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο μέτρο του δυνατού, η συμβατότητα με τα υφιστάμενα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της συνοχής μεταξύ των εν λόγω προγραμμάτων και για να αποφευχθεί ο διπλασιασμός της προσπάθειας, αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές παρακολούθησης που είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές της υπό εξέταση. θαλάσσιας υποπεριοχής.

 

(11) Ανάγκη να περιληφθεί, ως τμήμα της αρχικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, μία αξιολόγηση των κυριοτέρων αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθήκες και επίσης, όπου είναι απαραίτητο, τα νέα και ανακύπτοντα ζητήματα.

 

(12) Ανάγκη για την επεξεργασία, ως μέρος της αρχικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, των σχετικών στοιχείων που παρατίθενται στο Παράρτημα III, περιλαμβανομένης και της φυσικής διακύμανσης τους, και να αξιολογηθούν οι τάσεις προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, τους καθορισμένους δείκτες και τα σημεία αναφοράς των ορίων ή των στόχων των.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.