Νόμος 3984/11 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και Κέντρα Δοτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων καταρτίζει, τηρεί και διαχειρίζεται ένα και ενιαίο για όλη την επικράτεια Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.

 

2. Στο Εθνικό Μητρώο της παραγράφου 1 καταγράφονται υποχρεωτικά:

 

α) οι ενήλικοι εθελοντές δότες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Μητρώο Δοτών) που έχουν εγγραφεί ως εθελοντές δότες σε αδειοδοτημένα κέντρα δοτών, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 και

 

β) οι μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος (Μητρώο Μονάδων ΟΠΑ) που προορίζονται για αλλογενή μη συγγενική μεταμόσχευση και έχουν καταγραφεί και φυλάσσονται σε αδειοδοτημένες τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.

 

3. α) Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είναι αρμόδιος για την ενσωμάτωση των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος στη βάση δεδομένων του Παγκόσμιου Συνδέσμου Δοτών Μυελού (World Marrow Donor Association, WMDA), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θέτει τo WMDA, καθώς και για τη γενικότερη αξιοποίηση του Μητρώου σε κάθε διεθνή πλατφόρμα συνεργασίας για την αναζήτηση συμβατών δοτών. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα σε κάθε ανταλλαγή πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

β) Για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μπορεί να συνάπτει έγγραφες συμφωνίες συνεργασίας με φορείς του, που δραστηριοποιούνται στο σύστημα μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

γ) Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είναι αρμόδιος για το συντονισμό της διαδικασίας αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και για τη διακρατική ανταλλαγή απαραίτητων γενετικών ή ιατρικών δεδομένων με αντίστοιχες αρμόδιες αρχές ή κέντρα δοτών του εξωτερικού.

 

4. α) Για την προσέλκυση δοτών μπορεί να οργανώνονται κέντρα δοτών από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, από δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

β) Στα κέντρα δοτών επιχειρείται η προσέλκυση υποψήφιων εθελοντών δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, πραγματοποιείται η ενημέρωση, ο έλεγχος καταλληλότητας, η λήψη συναίνεσης, η συλλογή βιολογικού υλικού, η διασφάλιση της τυποποίησης HLA και η διαχείριση εθελοντών δοτών υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, με σκοπό την αλλογενή μη συγγενική μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Η καταγραφή των στοιχείων των δοτών και η αποστολή τους για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Μητρώο που τηρεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το κέντρο δοτών, όσον αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, τις διαδικασίες, το αναγκαίο προσωπικό, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας, τις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης του κέντρου με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και αφού προηγηθεί έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 5, χορηγείται στα κέντρα δοτών άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για τρία έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο με την ίδια διαδικασία.

 

7. Στα κέντρα δοτών διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 141 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.