Νόμος 4001/11 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 22, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

 

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης μόνο για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι παράγραφοι 2 ως και 9 του άρθρου 105 εφαρμόζονται και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

 

3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:

 

α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης,

 

β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης και την υποβολή της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

 

γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το πρόγραμμα συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,

 

δ) την κοινοποίηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης, και

 

ε) την υποβολή έκθεσης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εποπτικό Συμβούλιο.

 

5. Εάν η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, στη γενική συνέλευση ή με την ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που έχει διορίσει έχει εμποδίσει τη λήψη απόφασης με συνέπεια την παρεμπόδιση ή την καθυστέρηση των επενδύσεων οι οποίες βάσει του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας επρόκειτο να εκτελεστούν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης το αναφέρει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 108.

 

6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τμήμα της ή στους μετόχους της που διατηρούν τον Έλεγχο ή σε Συνδεδεμένη με αυτή Επιχείρηση.

 

7. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός 5 ημερών από την υποβολή της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Με βάση τις εκθέσεις του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί κάθε έτος την Ανεξαρτησία της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και μπορεί με απόφαση της να επιβάλλει την τροποποίηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα μέτρα. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και να υποβάλλει προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι και την 30η Απριλίου έκαστου έτους.

 

8. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:

 

α) τους όρους πρόσβασης στο Σύστημα, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009, ειδικότερα όσον αφορά τα τιμολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανομή δυναμικού και τη διαχείριση της συμφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές,

 

β) έργα που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης,

 

γ) αγορές ή πωλήσεις ενέργειας απαραίτητες για τη λειτουργία του Συστήματος,

 

9. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως προς τις διατάξεις του άρθρου 116.

 

10. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και στις εγκαταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, χωρίς προηγούμενη αναγγελία, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

 

11. Με την εκ των προτέρων έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Μετά από αίτηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας το Εποπτικό Συμβούλιο παύει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 50.000 € μέχρι 100.000 €, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.

 

13. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι δυνατόν να παρέχονται οδηγίες και υποδείξεις για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.