Νόμος 4001/11 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται στους κυρίους και τους διαχειριστές των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και στις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, εφόσον παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ή τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί, πρόστιμα ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

 

2. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η μεθοδολογία και τα επί μέρους κριτήρια των προστίμων και εν γένει διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό και την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εφόσον αυτό είναι δυνατόν από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, ιδίως τα ακόλουθα:

 

α) η σοβαρότητα, η συχνότητα και η διάρκεια της παράβασης,

 

β) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στην αγορά ενέργειας,

 

γ) η αξία των παράνομων συναλλαγών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να προσδιορισθεί,

 

δ) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,

 

ε) η χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει για παράδειγμα από τον συνολικό κύκλο εργασιών προκειμένου περί νομικού προσώπου ή από το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα προκειμένου περί φυσικού προσώπου,

 

στ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν,

 

ζ) ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το στάδιο διερεύνησης - ελέγχου από την τελευταία με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο,

 

η) οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης,

 

θ) τυχόν προηγούμενες παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας της αγοράς ενέργειας,

 

ι) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

3. Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2011 και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να επιβάλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις:

 

Για παράβαση της απαγόρευσης κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών, της απαγόρευσης παράνομης ανακοίνωσης εμπιστευτικών πληροφοριών και της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011: (i) από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού πρόστιμο ύψους από 10.000 μέχρι 1.000.000 € ή πρόστιμο έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, (ii) από νομικό πρόσωπο, πρόστιμο ύψους έως 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο ή έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί. Αν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση η οποία οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών λογίζεται ως ίσος με το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων της παρούσας παραγράφου, να επιβάλει ιδίως τα ακόλουθα μέτρα:

 

α) Εντολή προς το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να διακόψει την παράνομη συμπεριφορά και να την παραλείπει στο μέλλον.

 

β) Δημόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον διαδικτυακό της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της παράβασης και το όνομα του υπεύθυνου γι' αυτήν προσώπου.

 

γ) Μέριμνα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να αξιώσει από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

4. (πρώην 3) Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ιδίως δε των προβλεπομένων στις διατάξεις του νόμου 3959/2011.

 

5. (πρώην 4) Οι Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της και δημοσιεύονται στον τύπο.

 

6. (πρώην 5) Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο όνομα και για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και αποδίδονται σε αυτήν.

 

7. (πρώην 6) Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ' επανάληψη παράβασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα και με πρόστιμο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.