Νόμος 4001/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφασίζει σχετικά με την πιστοποίηση επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία των άρθρων 64 ή 80ΣΤ για το Φυσικό Αέριο και του άρθρου 113 για την ηλεκτρική ενέργεια και, στην περίπτωση αιτημάτων που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα τα οποία προέρχονται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 65 και της παραγράφου 4 του άρθρου 80ΣΤ για το Φυσικό Αέριο και του άρθρου 114 για την ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 54 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί την από μέρους των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς και των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου διαρκή συμμόρφωση προς τα κριτήρια των Κεφαλαίων Β' και Ε' του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β' και Γ' του Τέταρτου Μέρους και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και τις επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 54 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των κριτηρίων πιστοποίησης και ιδίως:

 

α) Ύστερα από γνωστοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ή του Διαχειριστή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σχεδιαζόμενης συναλλαγής, που, ενδεχομένως, να καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων, κατά περίπτωση, των Κεφαλαίων Β' και Ε' του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β' και Γ του Τέταρτου Μέρους.

 

β) Με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της, ότι σχεδιαζόμενη αλλαγή στον Έλεγχο ή στον τρόπο λήψης αποφάσεων των Κυρίων ή των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς ή των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ενδέχεται να καταλήξει σε παράβαση των άρθρων 62 ή 80Ε για το Φυσικό Αέριο και 110 για την ηλεκτρική ενέργεια.

 

γ) Όταν διαπιστώνει, ότι έχει ήδη συντελεστεί παράβαση των άρθρων 62 ή 80Ε για το Φυσικό Αέριο ή του άρθρου 110 για την ηλεκτρική ενέργεια.

 

δ) Ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 54 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.