Νόμος 4001/11 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διαβούλευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προβαίνει σε δημόσια Διαβούλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οποτεδήποτε το κρίνει αυτό αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη αποφάσεων και ρυθμιστικών μέτρων που δύναται να έχουν σημαντικές συνέπειες στη σχετική αγορά ενέργειας, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τα προτεινόμενα μέτρα. Η δημόσια Διαβούλευση διεξάγεται για εύλογο χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματα της, καθώς και τα συμπεράσματα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από αυτήν, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-07-2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1228/2003, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24-07-2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέχοντες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016).

 

2. Τα θέματα που αφορούν τη δημόσια Διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.