Νόμος 4001/11 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Διαγωνισμός χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου μπορεί να διενεργείται δημόσιος διαγωνισμός στις περιπτώσεις που:

 

α) Η κατασκευή του συγκεκριμένου Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι αναγκαία, για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, όπως ασφάλειας του εφοδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος και ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

 

β) Υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που αφορούν την ίδια γεωγραφική θέση ή περιοχή.

 

γ) Η χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, για την οποία υποβλήθηκε σχετική αίτηση, κρίνεται ότι στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες σε βάρος του δυνητικού ανταγωνισμού, ιδίως εάν ευνοεί τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή επιδρά αποτρεπτικά στην ανάπτυξη, για μακρό χρονικό διάστημα, άλλων παρόμοιων ανταγωνιστικών επενδύσεων, επειδή καθίστανται οικονομικά μη αποδοτικές και μη βιώσιμες.

 

2. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το αντικείμενο του διαγωνισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές και προσδιορίζονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια κατακύρωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ότι, για ορισμένο χρονικό διάστημα, δεν χορηγείται άλλη Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για την ίδια περιοχή ή για εγκατάσταση αντίστοιχη αυτής του διαγωνισμού.

 

3. 3 τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών, περίληψη της ανωτέρω πρόσκλησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του τόπου εγκατάστασης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, εφόσον εκδίδονται, στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να συντέμνεται, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και για χρόνο όχι βραχύτερο των 45 ημερών.

 

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόμενο στην πρόσκληση στοιχείο τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

 

5. Το πρόσωπο που επιλέγεται με τη διαδικασία του διαγωνισμού οφείλει να συστήσει εταιρεία με τη μορφή που προβλέπει η σχετική προκήρυξη, με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή, κυριότητα και διαχείριση Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντός τακτής προθεσμίας που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, εντός της οποίας χορηγείται και η σχετική Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.