Νόμος 4001/11 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου και την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αίτημα για την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 ή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, υποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής.

 

2. Η απαλλαγή χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/1973.

 

3. Η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτείται, εφόσον πρόκειται για Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου που συνιστά τμήμα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ ή του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση χορήγησης άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο σχετικά με τη χορηγηθείσα απαλλαγή. Στην Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου συμπεριλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.