Νόμος 4001/11 - Άρθρο 80b

Άρθρο 80Β: Κυριότητα των Δικτύων Διανομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 01-04-2017 στην Ελληνική Επικράτεια είτε από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των αδειών διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρηση Αερίου και, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ, στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

 

2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται από την 01-04-2017 από τις ΕΔΑ, οι οποίες προκύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητά τους. Από τις 02-01-2017 και εφεξής, το σύνολο των Δικτύων Διανομής, συμπεριλαμβανομένων και των έργων επέκτασής τους, τη διαχείριση των οποίων έχει η ΔΕΔΑ ως Διαχειριστής των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδας βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΔΑ.

 

3. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ κατά περίπτωση. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, μέσα στην οποία ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατάσταση των δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη της διάρκειας της άδειας διαχείρισης δικτύου διανομής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 της υποπαραγράφου Β.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.