Νόμος 4002/11 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και καταβεβλημένο κεφάλαιο 200.000 € τουλάχιστον.

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του νομικού προσώπου που αιτείται τη χορήγηση άδειας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

 

3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε νομικό πρόσωπο το οποίο, συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παραγράφου 7 του άρθρου 48, εντός του έτους που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησής του για τη χορήγηση άδειας.

 

4. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υλοποιείται δια ιστοτόπων που φέρουν υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη .gr. Κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί κατ' αποκλειστικότητα μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο.

 

5. Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας υποχρεούνται στη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή (διακομιστής ασφαλείας) εντός Ελλάδας σε διασύνδεση με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

 

6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 και του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Το αντίτιμο κάθε τύπου άδειας καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά σε 2 ετήσιες ισόποσες καταβολές. Για την έκδοση κάθε τύπου άδειας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή είτε εφάπαξ του συνολικού, αντίστοιχου για κάθε τύπο άδειας, αντιτίμου είτε της πρώτης τμηματικής καταβολής αυτού υπό τον όρο της ολοσχερούς καταβολής του συνολικού αντιτίμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.

 

7. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 € από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει αν δεν τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στον παρόντα και στον Κανονισμό Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν συντρέχει λόγος μερικής ή ολικής κατάπτωσης ή δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της αρχικής άδειας.

 

8. Ο υποψήφιος κάτοχος συνυποβάλλει με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας τα εξής:

 

α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 ετών,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

δ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,

ε) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση,

στ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση,

ζ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.

 

Με τον Κανονισμό Παιγνίων δύναται να ορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συμμόρφωσης των αιτούντων με τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου. Με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης.

 

9. Η έναρξη διεξαγωγής τυχερών παιγνίων προϋποθέτει ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο, τον Κανονισμό Παιγνίων και τη χορηγηθείσα άδεια. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή της, διαπιστώνεται η συνδρομή της πλήρωσης των ανωτέρω και εκδίδεται απόφαση έναρξης λειτουργίας του κατόχου της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 197 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.