Νόμος 4014/11 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποιητικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 3 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του παρόντος.

 

2. Το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πλην της παραγράφου 10, στοιχείο ε', αντικαθίσταται από τα άρθρα 2 - 10 και 17 του παρόντος.

 

3. Η παράγραφος 10 στοιχείο ε' του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται με το άρθρο 12 του παρόντος.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 11 του παρόντος.

 

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται από το άρθρο 19 του παρόντος.

 

6. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται με το άρθρο 20 του παρόντος.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται με το εδάφιο 7 της παραγράφου Α' του άρθρου 2 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 10 του άρθρου 17 του παρόντος.

 

8. Το άρθρο 26 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος.

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται με το άρθρο 21 του παρόντος.

 

10. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου β' της παραγράφου 4.3 του άρθρου 5 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται εάν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.