Νόμος 4021/11 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του νόμου 3864/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθενται οι εξής λέξεις:

 

{και μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3864/2010 διαγράφονται οι λέξεις προνομιούχων και.

 

3. α. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το προσωπικό του Ταμείου προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των προσόντων.}

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3864/2010 μετά τις λέξεις μόνιμων υπαλλήλων προστίθενται οι λέξεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

 

γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου απασχολείται στο Ταμείο σε αντικείμενο της ειδικότητάς του, χωρίς να είναι απαραίτητη η αντιστοιχία της υπηρεσιακής του κατάταξης ή της εργασιακής του σχέσης με τη θέση που καταλαμβάνει στο Ταμείο.}

 

δ. Στο τέλος του νέου τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3864/2010, όπως αυτό αναριθμήθηκε, προστίθενται οι λέξεις:

 

{, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί αποσπάσεων.}

 

ε. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το προσωπικό που αποσπάται στο Ταμείο επιλέγει μετά από αίτηση του εάν θα λαμβάνει τις αποδοχές από τον φορέα από τον οποίο αποσπάται ή τις αποδοχές που καταβάλλονται για τη Θέση αυτή από το Ταμείο. Οι αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

4. α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθενται οι λέξεις:

 

{προσφέροντας, μεταξύ άλλων, νέες μετοχές σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του μέσου όρου των τιμών που ισχύουν στην αγορά μετά την ανακοίνωση του πιστωτικού ιδρύματος για την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου.}

 

β. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3864/2010 διαγράφεται η λέξη προνομιούχων.

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το αίτημα για κεφαλαιακή ενίσχυση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του πιστωτικού ιδρύματος.}

 

5. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κατά τον παρόντα νόμο κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος με την έκδοση κοινών μετοχών.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 καταργείται.

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η τιμή διάθεσης των μετοχών αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτή διαμορφώνεται χωρίς τη στήριξη ή ακόμη και τη δυνατότητα στήριξης από το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή τυχόν πράξης του Ευρωσυστήματος. Για τον υπολογισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη:

 

i) ως ανώτατο όριο η μέση τιμή των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανακοίνωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στο Ταμείο,

 

ii) η ενδεχόμενη ζημία που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3601/2007, την οποία επιβαρύνονται οι υφιστάμενοι μέτοχοι του πιστωτικού ιδρύματος και

 

iii) τυχόν απομειώσεις της αξίας λόγω ευρημάτων ειδικού ελέγχου (due diligence) που διενεργείται κατόπιν εντολής του Ταμείου ή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Η κατά τα ανωτέρω εύλογη αξία προσδιορίζεται από το μέσο όρο των εκτιμήσεων 2 ανεξάρτητων ελεγκτικών εταιρειών, που διενεργούνται με κοινά αποδεκτές μεθόδους και κριτήρια, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. Τα εν λόγω ελεγκτικά γραφεία ορίζονται από το Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα, αντίστοιχα.

 

Σε περίπτωση απόκλισης των μέσων τιμών των δύο εκτιμήσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% η αξία προσδιορίζεται οριστικά από τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αρχικές εκτιμήσεις. Οι αναθέσεις στις ελεγκτικές εταιρείες προβλέπουν καταληκτικές προθεσμίες για την εκπόνηση των αξιολογήσεων τους, συμβατές με το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Σε κάθε περίπτωση, εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να αντλήσει κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, το Ταμείο μπορεί να αποφασίσει να προσφέρει κεφαλαιακή ενίσχυση σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του μέσου όρου των τιμών που ισχύουν στην αγορά μετά την ανακοίνωση του πιστωτικού ιδρύματος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπό όρους που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους αρνητικών εξελίξεων και κατά συνέπεια την επιβάρυνση του Δημοσίου. Το Ταμείο διασφαλίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που λαμβάνουν τη συνδρομή του παίρνουν μέτρα για αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή εξαγορά ή μεταβίβαση των δραστηριοτήτων τους σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εντός 24 μηνών από την κεφαλαιοποίηση.}

 

6. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διάθεση μετοχών Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφασίζει, σε χρόνο που κρίνει σκόπιμο και πάντως εντός διετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών του. Η διάθεση των μετοχών μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου. Η διάθεση πραγματοποιείται με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους του Ταμείου και την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, συνεκτιμώντας την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την τήρηση των όρων ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό τομέα.}

 

7. Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 3864/2010 καταργείται.

 

8. α. Ο τίτλος του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικά δικαιώματα των κοινών μετοχών.

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι κοινές μετοχές του άρθρου 7 παρέχουν τα ειδικά δικαιώματα των παραγράφων 3 και 6 του παρόντος άρθρου.}

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3864/2010 καταργείται.

 

δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν το Ταμείο δεν εκπροσωπείται με ένα τουλάχιστον μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει, μετέχει σε αυτό με ένα πρόσθετο μέλος. Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει:}

 

ε. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3864/2010 καταργείται.

 

στ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3864/2010 καταργείται.

 

ζ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3864/2010 οι λέξεις περιλαμβανομένου του Δημοσίου ως δικαιούχου αντικαθίστανται με τις λέξεις από κοινού με το Δημόσιο ως δικαιούχο.

 

9. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3864/2010 η λέξη προνομιούχων αντικαθίσταται από τη λέξη κοινών.

 

β. Στο άρθρο 16 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Το Ταμείο, εκτός των κατά το άρθρο 2 σκοπών του, μπορεί να προβαίνει σε παροχή εγγυήσεων προς κράτη, διεθνείς οργανισμούς ή άλλους αποδέκτες και γενικά σε κάθε ενέργεια αναγκαία για την εφαρμογή αποφάσεων των οργάνων της ευρωζώνης που αφορούν τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.}

 

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3864/2010 ισχύει και για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.