Νόμος 4025/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κατάργηση νομικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Καρδίτσας το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 291/1985 (ΦΕΚ 108/Α/1985).

 

2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού αυτού προσώπου περιέρχεται αυτοδικαίως στην Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας με την επωνυμία Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, η οποία και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου φορέα, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη, όπως αυτές ισχύουν και το προσωπικό του καταργούμενου φορέα μεταφέρονται αυτοδικαίως στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.

 

Για την αυτοδίκαιη μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 28/1985 (ΦΕΚ 10/Α/1985) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 521/1985 (ΦΕΚ 189/Α/1985) καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συγχωνεύεται, στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο οποίο εντάσσεται ως περιφερειακή του υπηρεσία. Οι οργανικές θέσεις ακόμα και κενές και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό είτε μόνιμο είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του και μεταφέρεται αυτοδικαίως με αυτές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων και του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση της παραπάνω Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας μεταφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης ιδίως τα θέματα σχετικά με την τύχη του εξοπλισμού, των αρχείων, καθώς και θέματα που αφορούν στο μεταφερόμενο προσωπικό.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με τροποποίηση του Οργανισμού ορίζεται ιδίως η οργάνωση, στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας του Κοινωνικού Ξενώνα στον Καρέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.