Νόμος 4030/11 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.

 

β. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των υπηρεσιών δόμησης, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, καθώς και τις ενστάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 267/1998 μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης.

 

γ. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά δηλώσεων υπαγωγής στις διατάξεις περί αυθαιρέτων. Για θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών δόμησης η προσφυγή εξετάζεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης.

 

δ. Ασκούν τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθώς και κάθε άλλη γνωμοδοτική αρμοδιότητα, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την έκδοση αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 280 και 283 παράγραφος 3 του νόμου 3852/2010.

 

ε. διερευνούν τις υποθέσεις τέλεσης των παραβάσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011, που διαβιβάζονται από τους ελεγκτές δόμησης και τις υπηρεσίες δόμησης και προωθούν το σχετικό φάκελο στο Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 17 προκειμένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), με την παράγραφο ΣΤ του άρθρου 156 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.