Νόμος 4042/12 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4030/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{α) να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλος της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή οποιουδήποτε άλλου σωματείου ή επιστημονικής ένωσης ή επαγγελματικής οργάνωσης παρόμοιου σκοπού κατά τον Αστικό Κώδικα ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,}

 

2. Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι κατηγορίες ελεγκτών, καθώς και το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των Μηχανικών, υποψήφιων ελεγκτών δόμησης, κατά τις κείμενες διατάξεις.}

 

3. Η παράγραφος 15 του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. α) Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφιστάμενων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985). Επίσης, τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε αδόμητα αγροτεμάχια και κληροτεμάχια, τα οποία (τόσο αγροτεμάχια όσο και κληροτεμάχια) βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού και τα οποία προέρχονται από αναδασμό ή περιλαμβάνονται στο κτηματολόγιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και σε αδόμητα κληροτεμάχια διανομής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα του αναδασμού ή του Κτηματολογίου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ή της πράξης διανομής, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασμού ή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ή την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανομής. Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενων του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), το τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να αποκλίνει σε εμβαδόν μέχρι 2% από το τοπογραφικό διάγραμμα της σύστασης.

 

β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, εκτός αν το συμβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφιστάμενων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ευρισκόμενο εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού.

 

γ) Η διάταξη της περίπτωσης α' εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 32 του νόμου 4030/2011 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται η αδυναμία ορισμού ως Προέδρου του Συμβουλίου του υπό α' αναφερόμενου προσώπου, επιτρέπεται η συγκρότηση του Συμβουλίου και χωρίς αυτό. Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόμενο υπό β' πρόσωπο και στο Συμβούλιο συμμετέχει επίσης και ένας μηχανικός με τις ιδιότητες της περίπτωσης γ'.}

 

5. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την 25-11-2011, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011, είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011.

 

6. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1)β του νόμου 4030/2011 διαγράφονται οι λέξεις:

 

{μηχανικούς κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.