Νόμος 4049/12 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διαφάνεια στη μετοχική συμμετοχή στις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 69Α του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3057/2002, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69Α του νόμου 2725/1999 η φράση αποκτά συνολικά ποσοστό 10% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και τίθεται αντί αυτής η φράση αποκτά συνολικά ποσοστό 2% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3057/2002, μετά την περίπτωση β' προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Για την απόκτηση μετοχών αθλητικής ανώνυμης εταιρείας από εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν στα πρόσωπα καθενός από τα μέλη της διοίκησής τους, των νομίμων εκπροσώπων τους, καθώς και των μετόχων και των εταίρων αυτών τα κωλύματα και οι περιορισμοί της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.