Νόμος 2725/99 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Μέτοχοι, Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών, Απαγόρευση πολυιδιοκτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέτοχοι των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.

 

1.α. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1, φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια τρίτης χώρας (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) μπορούν να αποκτήσουν μετοχές αθλητικών ανωνύμων εταιρειών μετά από έλεγχο και άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την ανωτέρω άδεια εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος μέτοχος πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση μετοχών αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, παρέχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νομιμότητα προέλευσης των κεφαλαίων που προορίζει να χρησιμοποιήσει για την απόκτηση των μετοχών.

 

Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση της ενέργεια, ιδίως:

 

α. Να ακολουθεί κάθε, κατά την κρίση της, πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου αγοραστή.

 

β. Να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε χρήσιμη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιμη σε αυτή πηγή, είτε εθνική είτε της αλλοδαπής.

 

γ. Να ζητά τη συνδρομή και κάθε αναγκαία σύμπραξη και ενημέρωση από κάθε προβλεπόμενη από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αρχή, όπως ιδίως την Τράπεζα της Ελλάδος, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, την Επιτροπή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή ή υπηρεσία της αλλοδαπής για τη διερεύνηση τυχόν ασύμβατων (υπόπτων ή ασύνηθων) δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή. Πληροφορίες μπορούν να αντλούνται και από τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.

 

δ. Να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αμφιβολιών για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί ενώπιον της σχετικώς με την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εμπλοκής του σε παράνομη συναλλαγή ή δραστηριότητα.

 

Μεταβίβαση μετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι απολύτως άκυρη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1)α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

2. Απόκτηση μετοχών Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών από εταιρείες επιτρέπεται μόνο,

 

α) Εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, όταν οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύει ο περιορισμός της παραπάνω υπό στοιχείο α' περίπτωσης. Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι ανώνυμες εταιρείες, τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοί τους να είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθ' εξής.

 

Για την απόκτηση μετοχών αθλητικής ανώνυμης εταιρείας από εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν στα πρόσωπα καθενός από τα μέλη της διοίκησής τους, των νομίμων εκπροσώπων τους, καθώς και των μετόχων και των εταίρων αυτών τα κωλύματα και οι περιορισμοί της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

Στις εταιρείες των περιπτώσεων α' και β' μπορούν να μετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

3. Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό Βιβλίο μετόχων Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών, μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλουν:

 

α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος

 

β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και

 

γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.

 

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Μεταβίβαση μετοχών Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.

 

4. Η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα ημέρες από την σχετική εγγραφή στο ειδικό Βιβλίο μετόχων της.

 

5. Η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό, σύνδεσμο αδιακρίτως για κάθε μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό Βιβλίο μετόχων της.

 

6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο μιας Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 

7. Η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.

 

8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές της παραγράφου 9 του άρθρου 90 του παρόντος, ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων, οι σύζυγοι αυτών και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών του αθλήματος σε σχέση με το οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελματικά.

 

9. Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, μέτοχος Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, Μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

 

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42E παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.

 

10. Διαχειριστές ή Μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας απαγορεύεται με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι Μέλη των ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή είναι Μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως Μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας.

 

11. Οι περιορισμοί των παραγράφων 9 και 10, με εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωματείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.

 

12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, επιβάλλεται στην ομάδα της, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον, η ποινή της αφαίρεσης 5 έως 10 βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα στο οποίο αυτή συμμετέχει, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης.

 

Σε περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω ποινή επιβάλλεται για το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα.

 

Η ποινή της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της παράβασης από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α/2020).

 

13. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

 

Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων, των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.

 

14. Οι περιορισμοί και προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και με αυτές του άρθρου 69Α ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν δε να έχουν συμμορφωθεί με αυτές έως την 31-12-2002. Με την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή εμπίπτουν στους ανωτέρω περιορισμούς, εάν είναι μέτοχοι Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, δεν δικαιούνται πλέον να μετέχουν ή να εκπροσωπούνται σε οποιοδήποτε εταιρικό όργανο, συμπεριλαμβανομένης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, και οι μετοχές τους δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου, συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή εξουσία ενώ εάν είναι διαχειριστές, διευθυντές ή όργανα διοίκησής Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τις ιδιότητές τους αυτές, οι δε τυχόν συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία θεωρούνται απολύτως άκυρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.