Νόμος 4053/12 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Παροχή πληροφοριών για δίκτυα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δημόσιες αρχές που χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης, καθώς και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία, τόσο στη φάση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης όσο και μετά την υλοποίηση του δικτύου:

 

α) Οριζοντιογραφία οδού / οδών και τυπική διατομή τομής.

 

β) Ρυμοτομικό σχέδιο, εφόσον προβλέπεται, με επισημασμένη την όδευση.

 

γ) Σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα).

 

δ) Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών, που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δένδρων, των οποίων ο πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων.

 

ε) Πιστοποίηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τις εγκαταστάσεις δικτύων εκτός κτιρίων ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 72146/2316/2008 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων (ΦΕΚ 21/Β/2008) όπως ισχύει.

 

2. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δίκτυα.

 

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης της παραγράφου 2, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παραπέμπει την υπόθεση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

4. O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητεί πληροφορίες από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτηση του με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990, οι οποίοι αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα, για την καταγραφή σε βάση δεδομένων των εν λόγω δικτύων και μπορεί να επιβάλλει τη διέλευση από αυτά οπτικής ίνας, προς μελλοντική χρήση για ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή της παραγράφου 1, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με το παρόν άρθρο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.