Νόμος 4053/12 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Παροχή καθολικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της Επικράτειας και ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007). Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιεί την ταυτότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας.

 

2. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της καθολικής υπηρεσίας, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων, η μέγιστη κατ' αποκοπή αποζημίωση των χρηστών σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης και η επιβολή των κυρώσεων πραγματοποιείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

3. Η σύμβαση ανάθεσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο και την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας, τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων, τις τυχόν υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του διεθνούς ταχυδρομείου, σύμφωνα με τους όρους της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, καθώς και τη δυνατότητα του φορέα να εκχωρεί μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του σε τρίτους φορείς για τμήματα της Επικράτειας, προς μέγιστη διασφάλιση της ποιοτικής παροχής της καθολικής υπηρεσίας και προβλέπει την καταβολή των ανταποδοτικών τελών που καθορίζονται με τον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

 

Η σύμβαση ανάθεσης επέχει θέση όλων των αδειών που απαιτούνται για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να επανεξετάζει, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τουλάχιστον ανά εξαετία, τους όρους και τον τρόπο παροχής της καθολικής υπηρεσίας, δυνάμενος να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση των σχετικών όρων της σύμβασης ανάθεσης.

 

4. Στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα το δικαίωμα έκδοσης γραμματοσήμων και η συναφής φιλοτελική δραστηριότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.