Νόμος 4053/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το μέρος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας, τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το μέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ο επιμερισμός κόστους γίνεται με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ουδέτερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι αρμόδια για τον υπολογισμό και την εξατομίκευση των εισφορών του παρόντος άρθρου για καθένα φορέα παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επίσης είναι αρμόδια για την είσπραξη και την απόδοση στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών, με την εξαίρεση των εισφορών που επιβαρύνουν το δικαιούχο φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τις οποίες ο δικαιούχος φορέας δύναται να συμψηφίζει.

 

4. Το μέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

 

5. Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, όπως η διανομή συντάξεων και χρηματικών ενταλμάτων, δεν υπόκειται σε μηχανισμούς αποζημίωσης που απαιτούν τη συνεισφορά φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά δύναται να χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

 

6. Ορίζεται μεταβατικό στάδιο για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013 έως και 2020. Για το μεταβατικό στάδιο, ο ΦΠΚΥ υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τον υπολογισμό του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 έως τις 30-06-2017 και των ετών 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 σύμφωνα με το άρθρο 9 της με αριθμό 697/129/2013 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 2016/Β/2013). Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προβαίνει εν συνεχεία σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και επαληθεύει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ανωτέρω ετών στο μέτρο που αυτό υφίσταται. Από το επαληθευμένο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013 έως και 2020 ο κρατικός προϋπολογισμός καλύπτει έως το ποσό των 15.000.000 € ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

 

Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου δύναται να κατατεθεί στον ΦΠΚΥ πριν από την οριστική επαλήθευσή του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τα έτη 2017 και 2018, εφόσον η Αρχή εκτιμά ότι το σχετικό κόστος υπερβαίνει σαφώς το ποσό των 15.000.000 €.

 

Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το έτος αυτό, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019, σε συνδυασμό με το επαληθευμένο ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των 15.000.000 €.

 

Για το έτος 2020 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός του προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, σε συνδυασμό με το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2020 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Εάν το αίτημα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τριμήνου του έτους, τότε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λαμβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά οικονομικά στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του προηγούμενου έτους.

 

Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο ΦΠΚΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η νέα Σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΦΠΚΥ θα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, ήτοι από 19-04-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4569/2018 (ΦΕΚ 179/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με το άρθρο 59 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019), με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 85 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.