Νόμος 4062/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία δωρεάν, κατά χρήση, ακινήτων του Δημοσίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση του ακινήτου, Η χωροθέτηση, εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση των εν λόγω σταθμών με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του επόμενου άρθρου.

 

2. Πέραν της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία δωρεάν ή με αντάλλαγμα, καθώς και η απευθείας εκμίσθωση στην Εταιρεία ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Σε αυτή την περίπτωση, η παραχώρηση διενεργείται με πράξη ταυ κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του κυρίου του ακινήτου, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εποπτεύοντος τον φορέα Υπουργού.

 

3. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την παραχώρηση ακινήτου στην Εταιρεία, το παραχωρούμενο ακίνητο περιέρχεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εταιρείας, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για δικαιώματα του επί του ακινήτου, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι του κυρίου του ακινήτου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Η Εταιρεία νομιμοποιείται αποκλειστικά, ενεργητικά και παθητικά, σε όλες τις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα στα παραχωρούμενα ακίνητα, με εξαίρεση τις δίκες με αίτημα αποζημίωσης κατά του κυρίου του ακινήτου κατά τα ανωτέρω, στις οποίες εξακολουθεί να νομιμοποιείται ο κύριος του ακινήτου. Επί των παραχωρούμενων σε αυτήν ακινήτων, η Εταιρεία δύναται να υπογράφει κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εν λόγω ακινήτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

 

4. Στα ακίνητα του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού τα οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους και παραχωρούνται στην Εταιρεία, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημόσιων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσίας. Για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 22-04-1926 και του άρθρου 22 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1935 (ΦΕΚ 488/Α/1935). Η Εταιρεία καθίσταται από κοινού αρμόδια με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όργανα για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας.

 

5. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εφόσον η συνέχιση τους δεν συμβιβάζεται με τη χρήση του ακινήτου προς το σκοπό της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης 2 μήνες από την επίδοση της στο μισθωτή η σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για την πρόωρη λύση της μίσθωσης καταβάλλεται αποζημίωση από τον κύριο του ακινήτου στο μισθωτή ίση με 6 μηναία μισθώματα ή με το ήμισυ του οφειλόμενου ετησίου μισθώματος ή τιμήματος.

 

6. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας επί των ακινήτων που περιέρχονται κατά τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επί των παρακείμενων ακινήτων.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα ακίνητα, τα εμπράγματα δικαιώματα και το δικαίωμα δια κατοχής των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.