Νόμος 4062/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ - Χορήγηση αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εταιρείες για την ίδρυση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εφεξής Εταιρείες - Παραγωγοί), στις οποίες εισφέρει τα κατάλληλα δικαιώματα επί των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν. Οι Εταιρείες - Παραγωγοί ιδρύονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και εξαιρούνται από το δημόσιο τομέα και τις διατάξεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι Εταιρείες - Παραγωγοί δεν απολαμβάνουν φορολογικών απαλλαγών, ατελειών ή ειδικών προνομίων, πλην όσων ρητά προβλέπονται στα άρθρο αυτό.

 

2. Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση και θέση σε λειτουργία των σταθμών των Εταιρειών - Παραγωγών ενεργώντας ως πληρεξούσιος αυτών και καταθέτει κάθε απαραίτητη αίτηση για την υλοποίηση των έργων, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, Οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής, καθώς και κάθε απαιτούμενη διοικητική άδεια για την υλοποίηση των έργων εκδίδονται στο όνομα της οικείας Εταιρείας - Παραγωγού.

 

3. Μετά την έκδοση των οικείων αδειών παραγωγής ή εγκατάστασης των σταθμών παραγωγής, η Εταιρεία συμπράττει, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και των σχετικών διακρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος, με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των σταθμών παραγωγής που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρούμενης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες - Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφονται στο νόμο 4001/2011, οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε 10 εργάσιμες η μέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη τυχόν συντομότερης προθεσμίας που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, η δε αδικαιολόγητη υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμόδιου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελλο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε 20 ημέρες, ενώ για την οριστικοποίηση της προσφοράς σύνδεσης η ως άνω προθεσμία ορίζεται σε 8 εργάσιμες ημέρες. Κατά την κατάρτιση των προσφορών όρων σύνδεσης για τους σταθμούς παραγωγής του Προγράμματος Ήλιος, ο διαχειριστής οφείλει να προβεί στη βέλτιστη διαχείριση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η τάχιστη κατάρτιση των προσφορών για το Πρόγραμμα Ήλιος παράλληλα με την υλοποίηση των λοιπών αιτημάτων για προσφορές όρων σύνδεσης για έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

5. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες οικοδομικές ή άλλες άδειες, που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εκάστοτε νομοθεσία ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις κεντρικές υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων, τηρούμενη ς κατά τα λοιπά της τυχόν ισχύουσας λοιπής διαδικασίας έκδοσης των πράξεων αυτών και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους, με απόφαση των καθ' ύλην αρμόδιων η συναρμόδιων Υπουργών κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες εκχωρούν τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλα όργανα ή υπηρεσίες της κεντρικής ή της αποκεντρωμένης διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση των αμιγώς τοπικών υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί σε ανεξάρτητες αρχές.

 

6. Οι σταθμοί παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των Εταιρειών - Παραγωγών αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

 

α) Για την έκδοση της άδειας παραγωγής κάθε σταθμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του νόμου 3468/2006 τεκμαίρεται ότι η Εταιρεία και η οικεία Εταιρεία - Παραγωγός διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Η τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα εξετάζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο της μεταβολής της άδειας παραγωγής, μετά τη σύμπραξη με το στρατηγικό επενδυτή σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3.

 

β) Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας - Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας 25 ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ) Για την κατάθεση της αίτησης έκδοσης της Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3468/2006 δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου ή άλλου χρηματικού ανταλλάγματος ή τέλους.

 

δ) Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για κάθε σταθμό παραγωγής των Εταιρειών - Παραγωγών, εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, οι δε προθεσμίες που προβλέπονται αφορούν σε ημερολογιακές ημέρες και συντέμνονται κατά το ήμισυ.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 4014/2011.

 

ε) Αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες που τυχόν απαιτούνται από διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εκτέλεση των έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και σταθμών παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.