Νόμος 4062/12 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 96 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθεται νέα περίπτωση ι)η ως εξής:

 

{ι)η) Το είδος και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά με τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περικοπές ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4001/2011 προστίθεται νέα περίπτωση ι)ζ' ως εξής:

 

{ι)ζ) Το είδος και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά με τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περικοπές ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του νόμου 4001/2011 προστίθεται νέα περίπτωση ι)θ' ως εξής:

 

{ι)θ) Το είδος και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά με τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περικοπές ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.}

 

4. Στο άρθρο 15 του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανά διετία εξετάζει τους κανόνες ανάληψης και επιμερισμού του κόστους λόγω της σύνδεσης (νέων) παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο τη βελτίωση τους. Ο επιμερισμός του κόστους πραγματοποιείται με μηχανισμό που βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, λαμβανομένων υπόψιν των πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις οι αρχικά και μετέπειτα συνδεόμενοι παραγωγοί, καθώς επίσης και οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.