Νόμος 4001/11 - Άρθρο 128

Άρθρο 128: Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που υποβάλλει τη γνώμη της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της το τελικό κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είτε κατόπιν αιτήματος της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.

 

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται:

 

α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και στόχοι απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, ιδίως όσον αφορά τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την ποιότητα τάσης και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών.

 

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα τιμολόγια, σύμφωνα με τα οποία η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στους κατόχους άδειας παραγωγής ή τους παραγωγούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αυτής, στους Προμηθευτές και στους Πελάτες, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το σκοπό αυτόν, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται ιδίως να τηρεί πρωτόκολλο σχετικά με τις αιτήσεις σύνδεσης, το οποίο και δημοσιοποιεί.

 

γ) Αντικειμενικά τεχνοοικονομικά κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία επιτρέπεται μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης και αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία τα οποία η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να παρέχει στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησης σύνδεσης, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησης του αιτήματος τους, όπως τυχόν προγραμματιζόμενη ή σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα επιτρέψει τη σύνδεση τους και το χρόνο υλοποίησης της, επέκταση ή/και ενίσχυση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα επέτρεπε τη σύνδεση τους, καθώς και το σχετικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση της, δυνατότητες ομαδοποίησης εκκρεμών αιτήσεων σύνδεσης για τον επιμερισμό του κόστους της απαιτούμενης ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η παροχή των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140.

 

δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες.

 

ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των Πελατών και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

στ) Οι προδιαγραφές των μετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχείρισης των μετρήσεων, η κυριότητα των μετρητικών δεδομένων και οι σχετικές ευθύνες, οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις μετρήσεις και την εκκαθάριση, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή, η πρόσβαση όσων έχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα ατελώς, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισμού βλαβών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ζ) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Χρηστών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι σχετικές δεσμεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα, σε σχέση ιδίως με την ποιότητα υπηρεσιών.

 

η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων Χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε χρονικό ορίζοντα από τρία έως επτά έτη καθορίζονται με το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου, το οποίο καταρτίζεται από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Έργα επέκτασης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

θ) Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης με το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και χρήσης αυτού, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένων υπόψη:

 

α)α) της απόδοσης της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά τομέα δραστηριότητας και

 

β)β) του Σχεδίου Ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος τον οποίο τηρεί η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του παρόντος και του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012

 

ι)α) Η διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τη λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ι)β) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας.

 

ι)γ) Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για την τήρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ι)δ) Ο τρόπος με τον οποίο η Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης και την απόδοση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και της δραστηριότητας της Διανομής και η υποχρέωση του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

ι)ε) Ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων σύνδεσης Χρηστών με το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ι)στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ι)ζ) Το είδος και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά με τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περικοπές ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

(ι)η) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα αναφορικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

 

(ι)θ) Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται προς τους ως άνω Προμηθευτές και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής από αυτούς των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας προς τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 56 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μετά από εισήγηση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον εν λόγω Κώδικα.

 

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά από γνώμη της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.