Νόμος 4062/12 - Άρθρο pe

Παράρτημα Ε: Υπολογισμός του βασικού πρότυπου καυσίμου των ορυκτών καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 652/2015)

 

Μέθοδος υπολογισμού

 

α) Το βασικό πρότυπο καυσίμου υπολογίζεται με βάση την ενωσιακή μέση κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, συγκεκριμένα της βενζίνης, του ντίζελ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του υγραερίου και του συμπιεσμένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον τύπο:

 

n.4546.18.4

 

 

Όπου:

 

x είναι τα διαφορετικά καύσιμα και ενέργεια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19A και ορίζονται στον παρακάτω πίνακα,

 

GHGIX είναι η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των ετησίως πωλούμενων στην αγορά ποσοτήτων καυσίμου ή ενεργείας x που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19A, που εκφράζεται σε g CO2EQ/MJ. Χρησιμοποιούνται οι τιμές για τα ορυκτά καύσιμα που παρατίθενται στο σημείο 5 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ,

MJX είναι η εκφραζόμενη σε megajoules συνολική ενέργεια που παραδόθηκε και μετατράπηκε από τις αναφερόμενες στην έκθεση ποσότητες καυσίμου.

 

β) Στοιχεία κατανάλωσης

 

Τα στοιχεία κατανάλωσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τιμής είναι τα ακόλουθα:

Καύσιμο

Κατανάλωση ενέργειας (MJ)

Πηγή

Ντίζελ

7894969 Χ 106

Έκθεση 2010 των κρατών μελών στην UNFCCC

Μη προοριζόμενο για κίνηση πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

240763 Χ 106

Βενζίνη

3844356 Χ 106

Υγραέριο (LPG)

217563 Χ 106

Συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)

51037 X 106

 

Ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

 

Το βασικό πρότυπο καυσίμου για το 2010 είναι: 94,1 g CO2EQ/MJ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.