Νόμος 4062/12 - Άρθρο pd

Παράρτημα Δ: Μέθοδος υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων από προμηθευτές σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής των καυσίμων και της ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 652/2015)

 

Μέρος 1: Υπολογισμός της έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας ενός προμηθευτή

 

Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας εκφράζεται σε γραμμάρια ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ανά megajoules (MJ) καυσίμου (g CO2EQ/MJ).

 

1. Τα αέρια του θερμοκηπίου που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της έντασης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το υποξείδιο του αζώτου (N2O) και το μεθάνιο (CH4). Για τον υπολογισμό της ισοδυναμίας CO2, οι εκπομπές αυτών των αερίων ανάγονται σε ισοδύναμες εκπομπές CO2 ως εξής:

 

CO2:1

CH4:25

N2O:298

 

2. Στον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές από την κατασκευή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη, την παραγωγή, τη διύλιση και την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων.

 

3. Η ένταση αερίων θερμοκηπίου ενός προμηθευτή, από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής όλων των παρεχόμενων καυσίμων και ενέργειας, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

n.4546.18.3

 

Όπου:

 

α) # είναι η ταυτοποίηση του προμηθευτή (δηλαδή ταυτοποίηση της οντότητας που υποχρεούται να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 684/2009 της Επιτροπής της 24-07-2009, ως ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης του συναλλασσομένου (αριθμός μητρώου SEED - σύστημα ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης) ή Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ του πίνακα 1 σημείο 5 στοιχείο α) του Παραρτήματος I του εν λόγω Κανονισμού για τους κωδικούς τύπου προορισμού 1-5 και 8, που είναι επίσης ο φορέας που οφείλει να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα, με το άρθρο 56 του νόμου [Ν] 2960/2001 τη στιγμή που ο φόρος κατέστη απαιτητός σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

 

Εάν αυτή η ταυτοποίηση δεν είναι διαθέσιμη εξασφαλίζεται αντίστοιχο μέσο ταυτοποίησης σύμφωνα με σύστημα υποβολής στοιχείων σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

 

β) x είναι τα είδη καυσίμων και ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α όπως εκφράζονται στο στοιχείο (γ) του σημείου 17 του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 684/2009. Εάν δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά συλλέγονται ισοδύναμα στοιχεία σύμφωνα με σύστημα υποβολής στοιχείων σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

 

γ) MJX είναι η εκφραζόμενη σε megajoules συνολική ενέργεια που παραδόθηκε και μετατράπηκε από τις υποβαλλόμενες ποσότητες του καυσίμου x. Υπολογίζεται ως εξής:

 

α)α) Η ποσότητα κάθε καυσίμου ανά τύπο καυσίμου

 

Προέρχεται από δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με τα στοιχεία δ), στ) και ι)ε) του σημείου 17 του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 684/2009. Οι ποσότητες των βιοκαυσίμων μετατρέπονται στο ενεργειακό περιεχόμενο της κατώτερης θερμογόνου δύναμής τους με βάση την ενεργειακή πυκνότητα που ορίζεται στο Παράρτημα 3 του νόμου 3468/2006. Οι ποσότητες καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης μετατρέπονται σε ενεργειακό περιεχόμενο της κατώτερης θερμογόνου δύναμής τους σύμφωνα με την ενεργειακή πυκνότητα που ορίζεται στο προσάρτημα 1 της έκθεσης Well-to-Tank του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Επιτροπής (Joint Research Centre)European Council for Automotive R&D (EUCAR)-Ευρωπαϊκή Ένωση των εταιρειών πετρελαίου για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στη διύλιση και διανομή (CONCAWE) (JEC) (έκδοση 4) Ιούλιος 2013.

 

β)β) Ταυτόχρονη συνεπεξεργασία ορυκτών καυσίμων και βιοκαυσίμων

 

Η επεξεργασία περιλαμβάνει κάθε μεταβολή κατά τον κύκλο ζωής του παρεχόμενου καυσίμου ή της ενέργειας και προκαλεί αλλαγή της μοριακής δομής του προϊόντος. Η προσθήκη μετουσιωτών δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας. Η ποσότητα των βιοκαυσίμων που υποβάλλονται σε συνεπεξεργασία με καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης αντικατοπτρίζει την κατάσταση του βιοκαυσίμου μετά την επεξεργασία. Η ποσότητα ενέργειας του συνεπεξεργασμένου βιοκαυσίμου καθορίζεται ανάλογα με το ενεργειακό ισοζύγιο και την αποδοτικότητα της συνεπεξεργασίας, όπως ορίζεται στο σημείο 17 του μέρους Γ του Παραρτήματος Β.

 

Όταν αναμειγνύονται πολλά βιοκαύσιμα με ορυκτά καύσιμα, η ποσότητα και το είδος κάθε βιοκαυσίμου λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και αναφέρονται από τους προμηθευτές.

 

Η ποσότητα των προμηθευόμενων βιοκαυσίμων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 20 λογίζεται ως ορυκτό καύσιμο.

 

Το μείγμα βενζίνης-αιθανόλης E85 υπολογίζεται ως χωριστό καύσιμο για τους σκοπούς του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 443/2009 της 23-04-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Εάν οι ποσότητες δεν συλλέγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 684/2009 συλλέγονται ισοδύναμα στοιχεία σύμφωνα με το σύστημα υποβολής στοιχείων σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

 

γ)γ) Η ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνεται Είναι η ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνεται από οδικά οχήματα ή μοτοσικλέτες, όπου ένας προμηθευτής δηλώνει την ποσότητα αυτή της ενέργειας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

Κατανάλωση ηλεκτρισμού = διανυόμενη απόσταση (km) × απόδοση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού (MJ/km)

 

δ) Μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UER) UER είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το πρώτο στάδιο την οποία δηλώνει ο προμηθευτής και μετριέται σε g CO2EQ αν ποσοτικοποιηθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

α)α) Επιλεξιμότητα

 

Οι UERs εφαρμόζονται μόνο στο πρώτο στάδιο των εκπομπών των μέσων προκαθορισμένων τιμών για τη βενζίνη, το πετρέλαιο, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG).

 

UERs προερχόμενες από οποιαδήποτε χώρα επιτρέπεται να καταλογίζονται ως μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα παραγόμενα από οποιαδήποτε πηγή πρώτων υλών που προμηθεύει οποιοσδήποτε προμηθευτής.

 

Οι UERs υπολογίζονται μόνο αν συνδέονται με έργα που άρχισαν μετά την 01-01-2011.

 

Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι οι UERs δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων κατά το άρθρο 19Α.

 

β)β)Τρόπος υπολογισμού

 

Οι UERs θα εκτιμώνται και θα επικυρώνονται σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που προσδιορίζονται στα διεθνή πρότυπα και ιδίως τα πρότυπα ISO 14064, ISO 14065 και ISO 14066.

 

Οι UERs και οι εκπομπές βάσης πρέπει να παρακολουθούνται, να υποβάλλονται και να επαληθεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064 και να παρέχουν εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 600/2012 της Επιτροπής της 21-06-2012 και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 601/2012 της Επιτροπής της 21-06-2012. Η επαλήθευση των μεθόδων για την εκτίμηση των UERs πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-3 και ο οργανισμός που πραγματοποιεί την επαλήθευση πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14065.

 

ε) GHGIX είναι η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του καυσίμου ή της ενεργείας x εκφραζόμενη σε g CO2EQ/MJ. Οι προμηθευτές υπολογίζουν την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κάθε καυσίμου ή ενεργείας ως εξής:

 

α)α) Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης θεωρείται η σταθμισμένη ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα κατά τον κύκλο ζωής, ανά είδος καυσίμου τα οποία απαριθμούνται στην τελευταία στήλη του πίνακα του σημείου 5 του μέρους 2 του παρόντος Παραρτήματος.

 

β)β) Ο ηλεκτρισμός υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο σημείο 6 του μέρους 2.

 

γ)γ) Ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων.

 

Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 20 υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 22. Σε περίπτωση που στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα έχουν αποκτηθεί με βάση συμφωνία ή σχήμα που έχει αποτελέσει το αντικείμενο απόφασης, δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 7Γ της Οδηγίας 1998/70/ΕΚ που καλύπτει την παράγραφο 2 του άρθρου 20, τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν και για να καθοριστεί η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20. Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 20 είναι ίση προς την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αντίστοιχων ορυκτών καυσίμων που προέρχονται από συμβατικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

 

δ)δ) Ταυτόχρονη συνεπεξεργασία καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης και βιοκαυσίμων Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βιοκαυσίμων συν-επεξεργασμένων με ορυκτά καύσιμα αντικατοπτρίζει την κατάσταση του βιοκαυσίμου μετά την επεξεργασία.

 

στ) AF είναι οι συντελεστές προσαρμογής για την απόδοση του συστήματος κίνησης:

 

Επικρατούσα τεχνολογία μετατροπής

Συντελεστής απόδοσης

Κινητήρας εσωτερικής καύσης

1

Συσσωρευτής ηλεκτρικού συστήματος κίνησης

0.4

Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου

0.4

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

Μέρος 2: Υποβολή εκθέσεων από τους προμηθευτές για καύσιμα πλην βιοκαυσίμων

 

1. UERs για ορυκτά καύσιμα

 

Για να είναι επιλέξιμες οι UERs για τους σκοπούς της παρούσας μεθόδου υποβολής εκθέσεων και υπολογισμού, οι προμηθευτές θα συνυποβάλλουν με την έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 19Α τα ακόλουθα:

 

α) την ημερομηνία έναρξης του έργου, που πρέπει να είναι μετά την 01-01-2011,

 

β) τις ετήσιες μειώσεις των εκπομπών σε g CO2EQ,

 

γ) τη διάρκεια για την οποία σημειώθηκαν οι δηλωθείσες μειώσεις,

 

δ) την πλησιέστερη στον τόπο του έργου πηγή εκπομπής, με προσδιορισμό του γεωγραφικού μήκους και πλάτους μέχρι τέταρτο δεκαδικό ψηφίο,

 

ε) τις βασικές ετήσιες εκπομπές πριν από την εγκατάσταση των μέτρων μείωσης και τις ετήσιες εκπομπές μετά την εφαρμογή των μέτρων μείωσης, σε g CO2EQ/MJ παραγόμενης πρώτης ύλης,

 

στ) τον άπαξ χρησιμοποιούμενο αριθμό πιστοποιητικού που είναι μοναδικός για την ταυτοποίηση του σχήματος και των διεκδικούμενων μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

 

ζ) τον άπαξ χρησιμοποιούμενο αριθμό, που είναι μοναδικός για την ταυτοποίηση της μεθόδου υπολογισμού και του σχετικού σχήματος,

 

η) όταν το έργο σχετίζεται με εξόρυξη πετρελαίου, τον μέσο ετήσιο λόγο αερίου-πετρελαίου (Gas-Oil Ratio - GOR) σε διάλυμα, τα προηγούμενα έτη και το έτος που αφορούν οι μειώσεις εκπομπών, την πίεση του ταμιευτήρα, το βάθος του φρέατος και τον ρυθμό παραγωγής αργού πετρελαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Προέλευση

 

Ως προέλευση νοείται η εμπορική επωνυμία της πρώτης ύλης που παρατίθεται στο σημείο 7 του μέρους 2 του παρόντος Παραρτήματος, αλλά μόνο όταν οι προμηθευτές διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες εφόσον:

 

α) είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που εισάγει αργό πετρέλαιο από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει αργό πετρέλαιο από άλλο κράτος μέλος με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού ΕΚ υπ' αριθμόν 2964/1995 του Συμβουλίου της 20-12-1995 ή

 

β) έχουν συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους προμηθευτές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η προέλευση αναφέρεται στο αν τα καύσιμα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτες χώρες.

 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και υποβάλλονται από τους προμηθευτές σχετικά με την προέλευση των καυσίμων είναι εμπιστευτικές αλλά αυτό δεν εμποδίζει την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευση γενικών πληροφοριών ή πληροφοριών σε συνοπτική μορφή που δεν περιέχουν λεπτομέρειες που να συνδέονται με μεμονωμένες επιχειρήσεις.

 

Για τα βιοκαύσιμα ως προέλευση νοείται η οδός παραγωγής βιοκαυσίμου που περιέχεται στο Παράρτημα B.

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλές πρώτες ύλες, οι προμηθευτές υποβάλλουν την ποσότητα του τελικού προϊόντος σε μετρικούς τόνους ανά τύπο πρώτης ύλης που παράγεται στην αντίστοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.2 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Τόπος αγοράς

 

Ως τόπος αγοράς νοείται η χώρα και ονομασία της εγκατάστασης επεξεργασίας όπου το καύσιμο ή η ενέργεια υποβλήθηκαν στην τελευταία ουσιώδη μεταποίηση που χρησιμοποιείται για να δηλώνεται η προέλευση του καυσίμου ή της ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) υπ' αριθμόν 2454/1993 της Επιτροπής της 02-07-1993.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

 

Κατά παρέκκλιση, για τους προμηθευτές καυσίμων που είναι ΜΜΕ, η προέλευση και ο τόπος αγοράς είναι είτε Ευρωπαϊκή Ένωση είτε τρίτες χώρες, ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν εισάγουν αργό πετρέλαιο ή παρέχουν πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.4 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

5. Μέσες προκαθορισμένες τιμές έντασης αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής για καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων και του ηλεκτρισμού για το 2010.

 

Πηγή πρώτων υλών και επεξεργασία

Καύσιμο που διατέθηκε στην αγορά

Ένταση αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής (g CO2EQ/MJ)

Σταθμισμένη ένταση αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής (g CO2EQ/MJ)

Συμβατικό αργό πετρέλαιο

Βενζίνη

93,2

93,3

Υγροποιημένο φυσικό αέριο

94,3

Υγροποιημένος άνθρακας

172

Φυσική άσφαλτος

107

Πισσούχος σχιστόλιθος

131,3

Συμβατικό αργό πετρέλαιο

Ντίζελ ή πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

95

95,1

Υγροποιημένο φυσικό αέριο

94,3

Υγροποιημένος άνθρακας

172

Φυσική άσφαλτος

108,5

Πισσούχος σχιστόλιθος

133,7

Οποιαδήποτε ορυκτή πηγή

Υγραέριο (LPG) σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα

73,6

73,6

Φυσικό αέριο, μείγμα ΕΕ

Συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα

69,3

69,3

Φυσικό αέριο, μείγμα ΕΕ

Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα

74,5

74,5

Αντίδραση Sabatier του υδρογόνου από ηλεκτρόλυση ενέργειας από μη βιολογικές ανανεώσιμες πηγές

Συμπιεσμένο συνθετικό μεθάνιο σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα

3,3

3,3

Φυσικό αέριο με τη χρήση ατμοπυρόλυσης

Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου

104,3

104,3

Ηλεκτρόλυση που λειτουργεί πλήρως από ενέργεια από μη βιολογικές ανανεώσιμες

Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου

9,1

9,1

πηγές

 

 

 

Άνθρακας

Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου

234,4

234,4

Άνθρακας με δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα από τις εκπομπές διεργασιών

Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου

52,7

52,7

Απόβλητα πλαστικά που προέρχονται από ορυκτές πρώτες ύλες εσωτερικής καύσης

Βενζίνη, ντίζελ ή πετρέλαιο

86

86

 

6. Ηλεκτρισμός

 

Για την υποβολή στοιχείων από τους προμηθευτές ενέργειας σχετικά με τον ηλεκτρισμό που καταναλώνεται από ηλεκτρικά οχήματα και μοτοσικλέτες, οι προμηθευτές λαμβάνουν την ισχύουσα τιμή έντασης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (g CO2EQ/MJ) για τον ηλεκτρισμό από την πλέον πρόσφατη έκθεση του Συστήματος Εθνικής Απογραφής (NIR-National Inventory Report) που υποβάλλεται ετησίως βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-05-2013 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

7. Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

 

Χώρα

Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης

API

Θείο (% κατά βάρος)

Αμπού Ντάμπι

Al Bunduq

38,5

1,1

Αμπού Ντάμπι

Mubarraz

38,1

0,9

Αμπού Ντάμπι

Murban

40,5

0,8

Αμπού Ντάμπι

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Αμπού Ντάμπι

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Αμπού Ντάμπι

Arzanah

44

0

Αμπού Ντάμπι

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Αμπού Ντάμπι

Murban Bottoms

21,4

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ (ΜΔ)

Αμπού Ντάμπι

Top Murban

21

ΜΔ

Αμπού Ντάμπι

Upper Zakum

34,4

1,7

Αλγερία

Arzew

44,3

0,1

Αλγερία

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Αλγερία

Zarzaitine

43

0,1

Αλγερία

Algerian

44

0,1

Αλγερία

Skikda

44,3

0,1

Αλγερία

Saharan Blend

45,5

0,1

Αλγερία

Hassi Ramal

60

0,1

Αλγερία

Algerian Condensate

64,5

ΜΔ

Αλγερία

Algerian Mix

45,6

0,2

Αλγερία

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Αλγερία

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Αλγερία

Top Algerian

24,6

ΜΔ

Αγκόλα

Cabinda

31,7

0,2

Αγκόλα

Takula

33,7

0,1

Αγκόλα

Soyo Blend

33,7

0,2

Αγκόλα

Mandji

29,5

1,3

Αγκόλα

Malongo (West)

26

ΜΔ

Αγκόλα

Cavala-1

42,3

ΜΔ

Αγκόλα

Sulele (South-1)

38,7

ΜΔ

Αγκόλα

Palanca

40

0,14

Αγκόλα

Malongo (North)

30

ΜΔ

Αγκόλα

Malongo (South)

25

ΜΔ

Αγκόλα

Nemba

38,5

0

Αγκόλα

Girassol

31,3

ΜΔ

Αγκόλα

Kuito

20

ΜΔ

Αγκόλα

Hungo

28,8

ΜΔ

Αγκόλα

Kissinje

30,5

0,37

Αγκόλα

Dalia

23,6

1,48

Αγκόλα

Gimboa

23,7

0,65

Αγκόλα

Mondo

28,8

0,44

Αγκόλα

Plutonio

33,2

0,036

Αγκόλα

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Αγκόλα

Xikomba

34,4

0,41

Αργεντινή

Tierra del Fuego

42,4

ΜΔ

Αργεντινή

Santa Cruz

26,9

ΜΔ

Αργεντινή

Escalante

24

0,2

Αργεντινή

Canadon Seco

27

0,2

Αργεντινή

Hidra

51,7

0,05

Αργεντινή

Medanito

34,93

0,48

Αρμενία

Armenian Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Αυστραλία

Jabiru

42,3

0,03

Αυστραλία

Kooroopa (Jurassic)

42

ΜΔ

Αυστραλία

Talgeberry (Jurassic)

43

ΜΔ

Αυστραλία

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

ΜΔ

Αυστραλία

Woodside Condensate

51,8

ΜΔ

Αυστραλία

Saladin-3 (Top Barrow)

49

ΜΔ

Αυστραλία

Harriet

38

ΜΔ

Αυστραλία

Skua-3 (Challis Field)

43

ΜΔ

Αυστραλία

Barrow Island

36,8

0,1

Αυστραλία

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Αυστραλία

Jackson Blend

41,9

0

Αυστραλία

Cooper Basin

45,2

0,02

Αυστραλία

Griffin

55

0,03

Αυστραλία

Buffalo Crude

53

ΜΔ

Αυστραλία

Cossack

48,2

0,04

Αυστραλία

Elang

56,2

ΜΔ

Αυστραλία

Enfield

21,7

0,13

Αυστραλία

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Αζερμπαϊτζάν

Azeri Light

34,8

0,15

Μπαχρέιν

Bahrain Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Λευκορωσία

Belarus Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Μπενίν

Seme

22,6

0,5

Μπενίν

Benin Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Μπελίζ

Belize Light Crude

40

ΜΔ

Μπελίζ

Belize Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Βολιβία

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Βραζιλία

Garoupa

30,5

0,1

Βραζιλία

Sergipano

25,1

0,4

Βραζιλία

Campos Basin

20

ΜΔ

Βραζιλία

Urucu (Upper Amazon)

42

ΜΔ

Βραζιλία

Marlim

20

ΜΔ

Βραζιλία

Brazil Polvo

19,6

1,14

Βραζιλία

Roncador

28,3

0,58

Βραζιλία

Roncador Heavy

18

ΜΔ

Βραζιλία

Albacora East

19,8

0,52

Μπρουνέι

Seria Light

36,2

0,1

Μπρουνέι

Champion

24,4

0,1

Μπρουνέι

Champion Condensate

65

0,1

Μπρουνέι

Brunei LS Blend

32

0,1

Μπρουνέι

Brunei Condensate

65

ΜΔ

Μπρουνέι

Champion Export

23,9

0,12

Καμερούν

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Καμερούν

Lokele

21,5

0,5

Καμερούν

Moudi Light

40

ΜΔ

Καμερούν

Moudi Heavy

21,3

ΜΔ

Καμερούν

Ebome

32,1

0,35

Καμερούν

Cameroon Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Καναδάς

Peace River Light

41

ΜΔ

Καναδάς

Peace River Medium

33

ΜΔ

Καναδάς

Peace River Heavy

23

ΜΔ

Καναδάς

Manyberries

36,5

ΜΔ

Καναδάς

Rainbow Light and Medium

40,7

ΜΔ

Καναδάς

Pembina

33

ΜΔ

Καναδάς

Bells Hill Lake

32

ΜΔ

Καναδάς

Fosterton Condensate

63

ΜΔ

Καναδάς

Rangeland Condensate

67,3

ΜΔ

Καναδάς

Redwater

35

ΜΔ

Καναδάς

Lloydminster

20,7

2,8

Καναδάς

WainwrightKinsella

23,1

2,3

Καναδάς

Bow River Heavy

26,7

2,4

Καναδάς

Fosterton

21,4

3

Καναδάς

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Καναδάς

Midale

29

2,4

Καναδάς

Milk River Pipeline

36

1,4

Καναδάς

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Καναδάς

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Καναδάς

Ipl Condensate

55

0,3

Καναδάς

Aurora Light

39,5

0,4

Καναδάς

Aurora Condensate

65

0,3

Καναδάς

Reagan Field

35

0,2

Καναδάς

Synthetic Canada

30,3

1,7

Καναδάς

Cold Lake

13,2

4,1

Καναδάς

Cold Lake Blend

26,9

3

Καναδάς

Canadian Federated

39,4

0,3

Καναδάς

Chauvin

22

2,7

Καναδάς

Gcos

23

ΜΔ

Καναδάς

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Καναδάς

Light Sour Blend

35

1,2

Καναδάς

Lloyd Blend

22

2,8

Καναδάς

Peace River Condensate

54,9

ΜΔ

Καναδάς

Sarnium Condensate

57,7

ΜΔ

Καναδάς

Saskatchewan Light

32,9

ΜΔ

Καναδάς

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Καναδάς

Syncrude

32

0,1

Καναδάς

Rangeland - South L & M

39,5

0,5

Καναδάς

Northblend Nevis

34

ΜΔ

Καναδάς

Canadian Common Condensate

55

ΜΔ

Καναδάς

Canadian Common

39

0,3

Καναδάς

Waterton Condensate

65,1

ΜΔ

Καναδάς

Panuke Condensate

56

ΜΔ

Καναδάς

Federated Light and Medium

39,7

2

Καναδάς

Wabasca

23

ΜΔ

Καναδάς

Hibernia

37,3

0,37

Καναδάς

BC Light

40

ΜΔ

Καναδάς

Boundary

39

ΜΔ

Καναδάς

Albian Heavy

21

ΜΔ

Καναδάς

Koch Alberta

34

ΜΔ

Καναδάς

Terra Nova

32,3

ΜΔ

Καναδάς

Echo Blend

20,6

3,15

Καναδάς

Western Canadian Blend

19,8

3

Καναδάς

Western Canadian Select

20,5

3,33

Καναδάς

White Rose

31,0

0,31

Καναδάς

Access

22

ΜΔ

Καναδάς

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

ΜΔ

Καναδάς

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Καναδάς

Christina Lake

20,5

3

Καναδάς

CNRL

34

ΜΔ

Καναδάς

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Καναδάς

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Καναδάς

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

Καναδάς

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Καναδάς

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Καναδάς

Peace Sour

33

ΜΔ

Καναδάς

Western Canadian Resid

20,7

ΜΔ

Καναδάς

Christina Dilbit Blend

21,0

ΜΔ

Καναδάς

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Τσαντ

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Τσαντ

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Χιλή

Chile Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Κίνα

Taching (Daqing)

33

0,1

Κίνα

Shengli

24,2

1

Κίνα

Beibu

ΜΔ

ΜΔ

Κίνα

Chengbei

17

ΜΔ

Κίνα

Lufeng

34,4

ΜΔ

Κίνα

Xijiang

28

ΜΔ

Κίνα

Wei Zhou

39,9

ΜΔ

Κίνα

Liu Hua

21

ΜΔ

Κίνα

Boz Hong

17

0,282

Κίνα

Peng Lai

21,8

0,29

Κίνα

Xi Xiang

32,18

0,09

Κολομβία

Onto

35,3

0,5

Κολομβία

Putamayo

35

0,5

Κολομβία

Rio Zulia

40,4

0,3

Κολομβία

Orito

34,9

0,5

Κολομβία

Cano-Limon

30,8

0,5

Κολομβία

Lasmo

30

ΜΔ

Κολομβία

Cano Duya-1

28

ΜΔ

Κολομβία

Corocora-1

31,6

ΜΔ

Κολομβία

Suria Sur-1

32

ΜΔ

Κολομβία

Tunane-1

29

ΜΔ

Κολομβία

Casanare

23

ΜΔ

Κολομβία

Cusiana

44,4

0,2

Κολομβία

Vasconia

27,3

0,6

Κολομβία

Castilla Blend

20,8

1,72

Κολομβία

Cupiaga

43,11

0,082

Κολομβία

South Blend

28,6

0,72

Κονγκό (Μπραζαβίλ)

Emeraude

23,6

0,5

Κονγκό (Μπραζαβίλ)

Djeno Blend

26,9

0,3

Κονγκό (Μπραζαβίλ)

Viodo Marina-1

26,5

ΜΔ

Κονγκό (Μπραζαβίλ)

Nkossa

47

0,03

Κονγκό (Κινσάσα)

Muanda

34

0,1

Κονγκό (Κινσάσα)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Κονγκό (Κινσάσα)

Coco

30,4

0,15

Ακτή Ελεφαντοστού

Espoir

31,4

0,3

Ακτή Ελεφαντοστού

Lion Cote

41,1

0,101

Δανία

Dan

30,4

0,3

Δανία

Gorm

33,9

0,2

Δανία

Danish North Sea

34,5

0,26

Ντουμπάι

Dubai (Fateh)

31,1

2

Ντουμπάι

Margham Light

50,3

0

Ισημερινός

Oriente

29,2

1

Ισημερινός

Quito

29,5

0,7

Ισημερινός

Santa Elena

35

0,1

Ισημερινός

Limoncoha-1

28

ΜΔ

Ισημερινός

Frontera-1

30,7

ΜΔ

Ισημερινός

Bogi-1

21,2

ΜΔ

Ισημερινός

Napo

19

2

Ισημερινός

Napo Light

19,3

ΜΔ

Αίγυπτος

Belayim

27,5

2,2

Αίγυπτος

El Morgan

29,4

1,7

Αίγυπτος

Rhas Gharib

24,3

3,3

Αίγυπτος

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Αίγυπτος

Geysum

19,5

ΜΔ

Αίγυπτος

East Gharib (J-1)

37,9

ΜΔ

Αίγυπτος

Mango-1

35,1

ΜΔ

Αίγυπτος

Rhas Budran

25

ΜΔ

Αίγυπτος

Zeit Bay

34,1

0,1

Αίγυπτος

East Zeit Mix

39

0,87

Ισημερινή Γουινέα

Zafiro

30,3

ΜΔ

Ισημερινή Γουινέα

Alba Condensate

55

ΜΔ

Ισημερινή Γουινέα

Ceiba

30,1

0,42

Γκαμπόν

Gamba

31,8

0,1

Γκαμπόν

Mandji

30,5

1,1

Γκαμπόν

Lucina Marine

39,5

0,1

Γκαμπόν

Oguendjo

35

ΜΔ

Γκαμπόν

Rabi-Kouanga

34

0,6

Γκαμπόν

T'Catamba

44,3

0,21

Γκαμπόν

Rabi

33,4

0,06

Γκαμπόν

Rabi Blend

34

ΜΔ

Γκαμπόν

Rabi Light

37,7

0,15

Γκαμπόν

Etame Marin

36

ΜΔ

Γκαμπόν

Olende

17,6

1,54

Γκαμπόν

Gabonian Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Γεωργία

Georgian Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Γκάνα

Bonsu

32

0,1

Γκάνα

Salt Pond

37,4

0,1

Γουατεμάλα

Coban

27,7

ΜΔ

Γουατεμάλα

Rubelsanto

27

ΜΔ

Ινδία

Bombay High

39,4

0,2

Ινδονησία

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Ινδονησία

Ardjuna

35,2

0,1

Ινδονησία

Attaka

42,3

0,1

Ινδονησία

Suri

18,4

0,2

Ινδονησία

Sanga - Sanga

25,7

0,2

Ινδονησία

Sepinggan

37,9

0,9

Ινδονησία

Walio

34,1

0,7

Ινδονησία

Arimbi

31,8

0,2

Ινδονησία

Poleng

43,2

0,2

Ινδονησία

Handil

32,8

0,1

Ινδονησία

Jatibarang

29

0,1

Ινδονησία

Cinta

33,4

0,1

Ινδονησία

Bekapai

40

0,1

Ινδονησία

Katapa

52

0,1

Ινδονησία

Salawati

38

0,5

Ινδονησία

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Ινδονησία

Sembakung

37,5

0,1

Ινδονησία

Badak

41,3

0,1

Ινδονησία

Arun Condensate

54,5

ΜΔ

Ινδονησία

Udang

38

0,1

Ινδονησία

Klamono

18,7

1

Ινδονησία

Bunya

31,7

0,1

Ινδονησία

Pamusian

18,1

0,2

Ινδονησία

Kerindigan

21,6

0,3

Ινδονησία

Melahin

24,7

0,3

Ινδονησία

Bunyu

31,7

0,1

Ινδονησία

Camar

36,3

ΜΔ

Ινδονησία

Cinta Heavy

27

ΜΔ

Ινδονησία

Lalang

40,4

ΜΔ

Ινδονησία

Kakap

46,6

ΜΔ

Ινδονησία

Sisi-1

40

ΜΔ

Ινδονησία

Giti-1

33,6

ΜΔ

Ινδονησία

Ayu-1

34,3

ΜΔ

Ινδονησία

Bima

22,5

ΜΔ

Ινδονησία

Padang Isle

34,7

ΜΔ

Ινδονησία

Intan

32,8

ΜΔ

Ινδονησία

Sepinggan - Yakin Mixed

31,7

0,1

Ινδονησία

Widuri

32

0,1

Ινδονησία

Belida

45,9

0

Ινδονησία

Senipah

51,9

0,03

Ιράν

Iranian Light

33,8

1,4

Ιράν

Iranian Heavy

31

1,7

Ιράν

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Ιράν

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Ιράν

Rostam

35,9

1,55

Ιράν

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Ιράν

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Ιράν

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Ιράν

Sirri

30,9

2,3

Ιράν

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Ιράν

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Ιράν

Iranian Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Ιράκ

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Ιράκ

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Ιράκ

Mishrif (Pers. Gulf)

28

ΜΔ

Ιράκ

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Ιράκ

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Ιράκ

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Ιράκ

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Ιράκ

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Ιράκ

Ras el Behar

33

ΜΔ

Ιράκ

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Ιράκ

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Ιράκ

Mishrif (Red Sea)

28

ΜΔ

Ιράκ

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Ιράκ

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Ιράκ

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Ιράκ

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Ιράκ

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Ιράκ

Ratawi

23,5

4,1

Ιράκ

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Ιράκ

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Ιράκ

Mishrif (Turkey)

28

ΜΔ

Ιράκ

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Ιράκ

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Ιράκ

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Ιράκ

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Ιράκ

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Ιράκ

FAO Blend

27,7

3,6

Καζακστάν

Kumkol

42,5

0,07

Καζακστάν

CPC Blend

44,2 ΜΔ

0,54

Κουβέιτ

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Κουβέιτ

Magwa (Lower Jurassic)

38

ΜΔ

Κουβέιτ

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Λιβύη

Bu Attifel

43,6

0

Λιβύη

Amna (high pour)

36,1

0,2

Λιβύη

Brega

40,4

0,2

Λιβύη

Sirtica

43,3

0,43

Λιβύη

Zueitina

41,3

0,3

Λιβύη

Bunker Hunt

37,6

0,2

Λιβύη

El Hofra

42,3

0,3

Λιβύη

Dahra

41

0,4

Λιβύη

Sarir

38,3

0,2

Λιβύη

Zueitina Condensate

65

0,1

Λιβύη

El Sharara

42,1

0,07

Μαλαισία

Miri Light

36,3

0,1

Μαλαισία

Tembungo

37,5

ΜΔ

Μαλαισία

Labuan Blend

33,2

0,1

Μαλαισία

Tapis

44,3

0,1

Μαλαισία

Tembungo

37,4

0

Μαλαισία

Bintulu

26,5

0,1

Μαλαισία

Bekok

49

ΜΔ

Μαλαισία

Pulai

42,6

ΜΔ

Μαλαισία

Dulang

39

0,037

Μαυριτανία

Chinguetti

28,2

0,51

Μεξικό

Isthmus

32,8

1,5

Μεξικό

Maya

22

3,3

Μεξικό

Olmeca

39

ΜΔ

Μεξικό

Altamira

16

ΜΔ

Μεξικό

Topped Isthmus

26,1

1,72

Κάτω Χώρες

Alba

19,59

ΜΔ

Ουδέτερη ζώνη

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Ουδέτερη ζώνη

Hout

32,8

1,9

Ουδέτερη ζώνη

Khafji

28,5

2,9

Ουδέτερη ζώνη

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Ουδέτερη ζώνη

Ratawi

23,5

4,1

Ουδέτερη ζώνη

Neutral Zone Mix

23,1

ΜΔ

Ουδέτερη ζώνη

Khafji Blend

23,4

3,8

Νιγηρία

Forcados Blend

29,7

0,3

Νιγηρία

Escravos

36,2

0,1

Νιγηρία

Brass River

40,9

0,1

Νιγηρία

Qua Iboe

35,8

0,1

Νιγηρία

Bonny Medium

25,2

0,2

Νιγηρία

Pennington

36,6

0,1

Νιγηρία

Bomu

33

0,2

Νιγηρία

Bonny Light

36,7

0,1

Νιγηρία

Brass Blend

40,9

0,1

Νιγηρία

Gilli - Gilli

47,3

ΜΔ

Νιγηρία

Adanga

35,1

ΜΔ

Νιγηρία

Iyak-3

36

ΜΔ

Νιγηρία

Antan

35,2

ΜΔ

Νιγηρία

OSO

47

0,06

Νιγηρία

Ukpokiti

42,3

0,01

Νιγηρία

Yoho

39,6

ΜΔ

Νιγηρία

Okwori

36,9

ΜΔ

Νιγηρία

Bonga

28,1

ΜΔ

Νιγηρία

ERHA

31,7

0,21

Νιγηρία

Amenam Blend

39

0,09

Νιγηρία

Akpo

45,17

0,06

Νιγηρία

EA

38

ΜΔ

Νιγηρία

Agbami

47,2

0,044

Νορβηγία

Ekofisk

43,4

0,2

Νορβηγία

Tor

42

0,1

Νορβηγία

Statfjord

38,4

0,3

Νορβηγία

Heidrun

29

ΜΔ

Νορβηγία

Norwegian Forties

37,1

ΜΔ

Νορβηγία

Gullfaks

28,6

0,4

Νορβηγία

Oseberg

32,5

0,2

Νορβηγία

Norne

33,1

0,19

Νορβηγία

Troll

28,3

0,31

Νορβηγία

Draugen

39,6

ΜΔ

Νορβηγία

Sleipner Condensate

62

0,02

Ομάν

Oman Export

36,3

0,8

Παπουασία - Νέα Γουινέα

Kutubu

44

0,04

Περού

Loreto

34

0,3

Περού

Talara

32,7

0,1

Περού

High Cold Test

37,5

ΜΔ

Περού

Bayovar

22,6

ΜΔ

Περού

Low Cold Test

34,3

ΜΔ

Περού

Carmen Central-5

20,7

ΜΔ

Περού

Shiviyacu-23

20,8

ΜΔ

Περού

Mayna

25,7

ΜΔ

Φιλιππίνες

Nido

26,5

ΜΔ

Φιλιππίνες

Philippines Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Κατάρ

Dukhan

41,7

1,3

Κατάρ

Qatar Marine

35,3

1,6

Κατάρ

Qatar Land

41,4

ΜΔ

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

ΜΔ

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Ρωσία

Urals

31

2

Ρωσία

Russian Export Blend

32,5

1,4

Ρωσία

M100

17,6

2,02

Ρωσία

M100 Heavy

16,67

2,09

Ρωσία

Siberian Light

37,8

0,4

Ρωσία

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Ρωσία

E4 Heavy

18

2,35

Ρωσία

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Ρωσία

Sokol

39,7

0,18

Σαουδική Αραβία

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Σαουδική Αραβία

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Σαουδική Αραβία

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Σαουδική Αραβία

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Σαουδική Αραβία

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Σαουδική Αραβία

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Σαουδική Αραβία

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Σαουδική Αραβία

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Σαουδική Αραβία

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Σάρζα

Mubarek Σάρζα

37

0,6

Σάρζα

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Σιγκαπούρη

Rantau

50,5

0,1

Ισπανία

Amposta Marina North

37

ΜΔ

Ισπανία

Casablanca

34

ΜΔ

Ισπανία

El Dorado

26,6

ΜΔ

Συρία

Syrian Straight

15

ΜΔ

Συρία

Thayyem

35

ΜΔ

Συρία

Omar Blend

38

ΜΔ

Συρία

Omar

36,5

0,1

Συρία

Syrian Light

36

0,6

Συρία

Souedie

24,9

3,8

Ταϊλάνδη

Erawan Condensate

54,1

ΜΔ

Ταϊλάνδη

Sirikit

41

ΜΔ

Ταϊλάνδη

Nang Nuan

30

ΜΔ

Ταϊλάνδη

Bualuang

27

ΜΔ

Ταϊλάνδη

Benchamas

42,4

0,12

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Galeota Mix

32,8

0,3

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Trintopec

24,8

ΜΔ

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Land/Trinmar

23,4

1,2

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Τυνησία

Zarzaitine

41,9

0,1

Τυνησία

Ashtart

29

1

Τυνησία

El Borma

43,3

0,1

Τυνησία

Ezzaouia-2

41,5

ΜΔ

Τουρκία

Turkish Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Ουκρανία

Ukraine Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Ηνωμένο Βασίλειο

Auk

37,2

0,5

Ηνωμένο Βασίλειο

Beatrice

38,7

0,05

Ηνωμένο Βασίλειο

Brae

33,6

0,7

Ηνωμένο Βασίλειο

Buchan

33,7

0,8

Ηνωμένο Βασίλειο

Claymore

30,5

1,6

Ηνωμένο Βασίλειο

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

Tartan

41,7

0,6

Ηνωμένο Βασίλειο

Tern

35

0,7

Ηνωμένο Βασίλειο

Magnus

39,3

0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

Dunlin

34,9

0,4

Ηνωμένο Βασίλειο

Fulmar

40

0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

Hutton

30,5

0,7

Ηνωμένο Βασίλειο

N.W. Hutton

36,2

0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

Maureen

35,5

0,6

Ηνωμένο Βασίλειο

Murchison

38,8

0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

Ninian Blend

35,6

0,4

Ηνωμένο Βασίλειο

Montrose

40,1

0,2

Ηνωμένο Βασίλειο

Beryl

36,5

0,4

Ηνωμένο Βασίλειο

Piper

35,6

0,9

Ηνωμένο Βασίλειο

Forties

36,6

0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

Brent Blend

38

0,4

Ηνωμένο Βασίλειο

Flotta

35,7

1,1

Ηνωμένο Βασίλειο

Thistle

37

0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

S.V. (Ninian)

38

0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

Argyle

38,6

0,2

Ηνωμένο Βασίλειο

Heather

33,8

0,7

Ηνωμένο Βασίλειο

South Birch

38,6

ΜΔ

Ηνωμένο Βασίλειο

Wytch Farm

41,5

ΜΔ

Ηνωμένο Βασίλειο

Cormorant. North

34,9

0,7

Ηνωμένο Βασίλειο

Cormorant. South (Cormorant «A»)

35,7

0,6

Ηνωμένο Βασίλειο

Alba

19,2

ΜΔ

Ηνωμένο Βασίλειο

Foinhaven

26,3

0,38

Ηνωμένο Βασίλειο

Schiehallion

25,8

ΜΔ

Ηνωμένο Βασίλειο

Captain

19,1

0,7

Ηνωμένο Βασίλειο

Harding

20,7

0,59

Αλάσκα (ΗΠΑ)

ANS

ΜΔ

ΜΔ

Κολοράντο (ΗΠΑ)

Niobrara

ΜΔ

ΜΔ

Νέο Μεξικό (ΗΠΑ)

Four Corners

ΜΔ

ΜΔ

Βόρεια Ντακότα (ΗΠΑ)

Bakken

ΜΔ

ΜΔ

Βόρεια Ντακότα (ΗΠΑ)

North Dakota Sweet

ΜΔ

ΜΔ

Τέξας (ΗΠΑ)

WTI

ΜΔ

ΜΔ

Τέξας (ΗΠΑ)

Eagle Ford

ΜΔ

ΜΔ

Γιούτα (ΗΠΑ)

Covenant

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Beta

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Carpinteria

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Dos Cuadras

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Hondo

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Hueneme

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Pescado

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Point Arguello

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Point Pedernales

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Sacate

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Santa Clara

ΜΔ

ΜΔ

Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ)

Sockeye

ΜΔ

ΜΔ

Ουζμπεκιστάν

Uzbekistan Miscellaneous

ΜΔ

ΜΔ

Βενεζουέλα

Jobo (Monagas)

12,6

2

Βενεζουέλα

Lama Lamar

36,7

1

Βενεζουέλα

Mariago

27

1,5

Βενεζουέλα

Ruiz

32,4

1,3

Βενεζουέλα

Tucipido

36

0,3

Βενεζουέλα

Venez Lot 17

36,3

0,9

Βενεζουέλα

Mara 16/18

16,5

3,5

Βενεζουέλα

Tia Juana Light

32,1

1,1

Βενεζουέλα

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Βενεζουέλα

Officina

35,1

0,7

Βενεζουέλα

Bachaquero

16,8

2,4

Βενεζουέλα

Cento Lago

36,9

1,1

Βενεζουέλα

Lagunillas

17,8

2,2

Βενεζουέλα

La Rosa Medium

25,3

1,7

Βενεζουέλα

San Joaquin

42

0,2

Βενεζουέλα

Lagotreco

29,5

1,3

Βενεζουέλα

Lagocinco

36

1,1

Βενεζουέλα

Boscan

10,1

5,5

Βενεζουέλα

Leona

24,1

1,5

Βενεζουέλα

Barinas

26,2

1,8

Βενεζουέλα

Sylvestre

28,4

1

Βενεζουέλα

Mesa

29,2

1,2

Βενεζουέλα

Ceuta

31,8

1,2

Βενεζουέλα

Lago Medio

31,5

1,2

Βενεζουέλα

Tigre

24,5

ΜΔ

Βενεζουέλα

Anaco Wax

41,5

0,2

Βενεζουέλα

Santa Rosa

49

0,1

Βενεζουέλα

Bombai

19,6

1,6

Βενεζουέλα

Aguasay

41,1

0,3

Βενεζουέλα

Anaco

43,4

0,1

Βενεζουέλα

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Βενεζουέλα

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Βενεζουέλα

BCF-21,9

21,9

ΜΔ

Βενεζουέλα

BCF-24

23,5

1,9

Βενεζουέλα

BCF-31

31

1,2

Βενεζουέλα

BCF Blend

34

1

Βενεζουέλα

Bolival Coast

23,5

1,8

Βενεζουέλα

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Βενεζουέλα

Corridor Block

26,9

1,6

Βενεζουέλα

Cretaceous

42

0,4

Βενεζουέλα

Guanipa

30

0,7

Βενεζουέλα

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Βενεζουέλα

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Βενεζουέλα

Menemoto

19,3

2,2

Βενεζουέλα

Cabimas

20,8

1,8

Βενεζουέλα

BCF-23

23

1,9

Βενεζουέλα

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Βενεζουέλα

Aile

13,8

2

Βενεζουέλα

Recon (Venez)

34

ΜΔ

Βενεζουέλα

102 TJ (25)

25

1,6

Βενεζουέλα

TJ l Cretaceous

39

0,6

Βενεζουέλα

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Βενεζουέλα

Mesa-Recon

28,4

1,3

Βενεζουέλα

Oritupano

19

2

Βενεζουέλα

Hombre Pintado

29,7

0,3

Βενεζουέλα

Merey

17,4

2,2

Βενεζουέλα

Lago Light

41,2

0,4

Βενεζουέλα

Laguna

11,2

0,3

Βενεζουέλα

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Βενεζουέλα

Bachaquero 13

13

2,7

Βενεζουέλα

Ceuta - 28

28

1,6

Βενεζουέλα

Temblador

23,1

0,8

Βενεζουέλα

Lagomar

32

1,2

Βενεζουέλα

Taparito

17

ΜΔ

Βενεζουέλα

BCF-Heavy

16,7

ΜΔ

Βενεζουέλα

BCF-Medium

22

ΜΔ

Βενεζουέλα

Caripito Blend

17,8

ΜΔ

Βενεζουέλα

Laguna/Ceuta Mix

18,1

ΜΔ

Βενεζουέλα

Morichal

10,6

ΜΔ

Βενεζουέλα

Pedenales

20,1

ΜΔ

Βενεζουέλα

Quiriquire

16,3

ΜΔ

Βενεζουέλα

Tucupita

17

ΜΔ

Βενεζουέλα

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

ΜΔ

Βενεζουέλα

Curazao Blend

18

ΜΔ

Βενεζουέλα

Santa Barbara

36,5

ΜΔ

Βενεζουέλα

Cerro Negro

15

ΜΔ

Βενεζουέλα

BCF22

21,1

2,11

Βενεζουέλα

Hamaca

26

1,55

Βενεζουέλα

Zuata 10

15

ΜΔ

Βενεζουέλα

Zuata 20

25

ΜΔ

Βενεζουέλα

Zuata 30

35

ΜΔ

Βενεζουέλα

Monogas

15,9

3,3

Βενεζουέλα

Corocoro

24

ΜΔ

Βενεζουέλα

Petrozuata

19,5

2,69

Βενεζουέλα

Morichal 16

16

ΜΔ

Βενεζουέλα

Guafita

28,6

0,73

Βιετνάμ

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Βιετνάμ

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Βιετνάμ

Rang Dong

37,7

0,5

Βιετνάμ

Ruby

35,6

0,08

Βιετνάμ

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Υεμένη

North Yemeni Blend

40,5

ΜΔ

Υεμένη

Alif

40,4

0,1

Υεμένη

Maarib Lt.

49

0,2

Υεμένη

Masila Blend

30-31

0,6

Υεμένη

Shabwa Blend

34,6

0,6

Οποιαδήποτε

Πισσούχος σχιστόλιθος

ΜΔ

ΜΔ

Οποιαδήποτε

Σχιστολιθικό πετρέλαιο

ΜΔ

ΜΔ

Οποιαδήποτε

Φυσικό αέριο: παροχή από πηγή

ΜΔ

ΜΔ

Οποιαδήποτε

Φυσικό αέριο: από ΥΦΑ

ΜΔ

ΜΔ

Οποιαδήποτε

Σχιστολιθικό φυσικό αέριο: παροχή από πηγή

ΜΔ

ΜΔ

Οποιαδήποτε

Άνθρακας

ΜΔ

ΜΔ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.7 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.