Νόμος 4067/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συντελεστής Όγκου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κατ' όγκον εκμετάλλευσης του οικοπέδου συντελεστής όγκου εφαρμόζονται οι ακόλουθες σχέσεις:

 

α) (σ.ο.) = 5,00 x (σ.δ.),

 

όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και αφορά:

 

κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους

 

β) (σ.ο.) = 5.50 x (σ.δ.),

 

κτίρια με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50 m και ειδικά κτίρια.

 

2. Για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου:

 

α) Προσμετράται:

 

ο όγκος των χώρων που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης,
ο όγκος των ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων,
ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β', δ', ε', ι)δ', ι)ε', κ)ζ', λ' της παραγράφου 6 του άρθρου 11,
ο χώρος της στέγης μόνον όταν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, - ο χώρος υπογείου από την οριστική στάθμη εδάφους και άνω.

 

β) Δεν προσμετρώνται:

 

όλες οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 εκτός των περιπτώσεων β', δ', ε', ι)δ', ι)ε', κ)ζ', λ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 20 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

3. Για την κατασκευή κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη νομοθεσία, μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά βρίσκονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή άλλης προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 205\ του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.