Νόμος 4070/12 - Άρθρο 116

Άρθρο 116


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις μετατροπής ή συγχώνευσης μεταφορικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν την διαδικασία μετατροπής μέσα σε 5 χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων επιτρέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 σε μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:}

 

3. Το άρθρο 10 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του νόμου 3887/2010, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή με κληρονομικό δικαίωμα με την άδειά τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009, με την καταβολή φόρου που ανέρχεται σε 2% επί της αξίας του οχήματος. Ο φόρος καταβάλλεται πριν από την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης της αδείας. Ως αξία του οχήματος για τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβασή του, λογίζεται η πραγματική αξία πώλησης αυτού, η οποία αναγράφεται στο προβλεπόμενο στοιχείο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 

2. Ο φόρος της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται σε περίπτωση μεταβιβάσεων Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που γίνονται λόγω συγχωνεύσεων ή μετατροπής μεταφορικών επιχειρήσεων.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την αποκατάσταση ζημίας που επήλθε στον φορτωτή από ευθύνη του μεταφορέα, κάθε μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει ασφαλιστική κάλυψη μέχρι του ποσού των 60.000 €. Σε περίπτωση που το μεταφερόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερης αξίας, ο φορτωτής υποχρεούται να το δηλώσει στον μεταφορέα και να καταβάλει την διαφορά ασφαλίστρων.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και η άυλη υπεραξία των αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης κατά την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εταιρίες είναι μηδενική. Τα ποσά της παραγράφου αυτής εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 3888/2010.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.