Νόμος 3887/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 27-01-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

2. Μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, οι υφιστάμενες άδειες Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης μετατρέπονται σε Άδειες Οδικών Μεταφορών.

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση δέκα ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, σε περίπτωση μεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

4. Νομαρχιακές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 10 τόνους, μέσα στο νομό όπου αυτά έχουν έδρα και τους γειτονικούς του νομούς.

 

5. Ειδικές μεταφορές καυσίμων διενεργούνται με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, για εθνικές και διεθνείς μεταφορές και μικτού βάρους μέχρι 8 τόνους για νομαρχιακές μεταφορές. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταφορές υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου.

 

6. Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση έχει ισχύ μέχρι το πέρας της μεταβατικής περιόδου. Μετά την περίοδο αυτή, οι κατηγορίες είναι σύμφωνα με αυτές του άρθρου 2 παράγραφος 6.

 

7. Για τη Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου ειδική εισφορά ανάλογα με την κατηγορία και το μικτό βάρος του φορτηγού οχήματος ως εξής:

 

α. Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.

β. Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι επτά τόνους.

γ. Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα τόνους.

 

Εάν οι αιτούμενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής μεταφοράς πετρελαιοειδών, τα ποσά της ειδικής εισφοράς διαμορφώνονται ως εξής:

 

α. Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.

β Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα δύο τόνους.

 

Το ποσό που καταβάλλεται για τη λήψη της άδειας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει του εισοδήματος, επιμεριζόμενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία επόμενα έτη από τη λήψη της άδειας.

 

Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και η άυλη υπεραξία των αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης κατά την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εταιρίες είναι μηδενική. Τα ποσά της παραγράφου αυτής εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 3888/2010.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 116 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

8. Τα ποσά της ειδικής εισφοράς που περιγράφονται στην παράγραφο 7 μειώνονται σταδιακά μέσα στη μεταβατική περίοδο. Η μείωση λαμβάνει χώρα στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους κατά 30% επί του αρχικού ποσού την 01-01-2011, κατά 35% επί του αρχικού ποσού την 01-01-2012, κατά 35% επί του αρχικού ποσού την 01-01-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

9. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε ρυμουλκό όχημα Δημόσιας Χρήσης που κατέχουν, απεριόριστο αριθμό ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων. Για τα οχήματα αυτά εκδίδονται αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας. Οι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτών, καθώς και οι όροι έλξης αυτών από τα ρυμουλκά ή τους ελκυστήρες, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 104 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδονται μέσα στη μεταβατική περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 14, καθορίζονται:

 

α) Κάθε θέμα σχετικό με την ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, μετατροπή και λειτουργία των μεταφορικών εταιρειών, καθώς και την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου από την ειδική εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 7.

 

β) Κάθε θέμα σχετικό και τα ειδικότερα κριτήρια για τις προϋποθέσεις χορήγησης Αδειών Οδικών Μεταφορών και οι επί μέρους διαδικασίες για τη χορήγησή τους, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως προς την αρμοδιότητα αυτή.

 

γ) Οι λεπτομέρειες για τη διάθεση των αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης σε περίπτωση λύσης μεταφορικών εταιρειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η εισφορά της παραγράφου 5 του άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα, ιδίως οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υπαγωγή των μεταφορικών εταιρειών στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.