Νόμος 4038/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται χωρίς καμία διάκριση ως προς την εθνικότητα όσων αιτούνται άδειες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Χώρας μας με τον όρο της αμοιβαιότητας.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν:

 

α. Οι εμπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 300/2009).

 

β. Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 300/2009).

 

γ. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις α' και β', οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή αυτή για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Για τη χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία είναι αρμόδια για την επεξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Καταστατικό σύστασης μεταφορικής εταιρίας οποιασδήποτε μορφής, σε περίπτωση σύστασης εταιρίας.

 

β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001 και τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ.

 

δ. Δικαιολογητικά οικονομικής επιφάνειας. Ο τρόπος απόδειξης, καθώς και το ύψος της οικονομικής επιφάνειας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και την κατηγορία του οχήματος.

 

ε. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001.

 

στ. Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές μεταφορές έχουν δικαίωμα να διεξάγουν και διεθνείς μεταφορές.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου ή μικρότερου μικτού βάρους.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 27-01-2012.}

 

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του νόμου 3887/2010 καταργείται.

 

8. Η παράγραφος 1)β του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011 καταργείται.

 

9. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 7 του νόμου 3919/2011, μετά τον αριθμό 1 διαγράφεται το γράμμα α.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.