Νόμος 4071/12 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έσοδα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στους χώρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών κατατίθενται στο λογαριασμό του άρθρου 49 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τα έσοδα του προηγούμενου εδαφίου διατίθενται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, καθώς και των λειτουργικών αναγκών των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

2. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) έξι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών μειώνονται σε δύο και οι λοιπές μετατρέπονται σε θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνεται προσωπικό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έξι μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Το προσωπικό αυτό παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως αμέσως μόλις ο Γενικός Γραμματέας που το προσέλαβε αποβάλει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά του. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται οι αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε όσους ασκούν ανάλογα καθήκοντα από 01-09-2011, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων.

 

3. α. Μετά το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 239 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν ισχύουν οι περιορισμοί των δύο προηγουμένων εδαφίων.}

 

β. Στο τέλος των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 239 του νόμου 3852/2010 προστίθενται αντιστοίχως νέα εδάφια που έχουν ως ακολούθως:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, δεν ισχύει ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2)γ του άρθρου 32 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά, είναι δυνατή επίσης η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες δημοσίου ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως προσδιορίζονται ανωτέρω που εδρεύουν στην Αττική.}

 

5. Τα Συμβούλια Εθνικών Κληροδοτημάτων συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρμοδιότητα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας.

 

6. Η επιτροπή του άρθρου της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 1892/1990 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με από το άρθρο 114, παράγραφο 3 του νόμου 3978/2011 συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα διοικητικά όρια κάθε περιφέρειας.

 

7. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 3879/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

8. Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίοι ορίσθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51 παράγραφος 1, περίπτωση β' του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010), παρατείνεται από 01-01-2012 μέχρι την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

9. Η προθεσμία της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011), κατά το μέρος που αφορά τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, παρατείνεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύουν. H διάταξη αυτή ισχύει από 01-01-2012.

 

10. Η προθεσμία της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010) κατά το μέρος που αφορά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως αυτά ισχύουν.

 

11. Για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και έχει αποδοθεί σε οργανική μονάδα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και ανατίθεται από το Γενικό Γραμματέα αυτής σε συγκεκριμένη οργανική της μονάδα και απαιτείται η εφαρμογή της διαδικασίας της σύμβασης δημοσίου έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3669/2008, μελέτης ή υπηρεσίας του νόμου 3316/2005, τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα καθορίζονται, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, ως εξής:

 

α) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη, ή η υπηρεσία.

 

β) Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το αρμόδιο Τμήμα της παραπάνω Διεύθυνσης.

 

γ) Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της έδρας της οικείας Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη ή η υπηρεσία ή σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά στο σύνολο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

12. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001), οι λέξεις στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας αντικαθίστανται από τις λέξεις στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

13. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και διατίθενται αποκλειστικά για την αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών.

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δύναται να αφαιρούνται παράνομα διαφημιστικά πλαίσια και παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή επιγραφές που βρίσκονται στις περιοχές που ορίζεται με το άρθρο 2 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000) και να καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων η δαπάνη αφαίρεσης, εξάλειψης ή απομάκρυνσης αυτών, κάθε άλλη, συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Ανώνυμη Εταιρεία και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως καταλογιστεί οι ανωτέρω δαπάνες και πρόστιμα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον δεν εκδοθεί η απόφαση αυτή και δεν αφαιρεθούν τα παράνομα πλαίσια, διαφημίσεις ή επιγραφές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε στους ανωτέρω η σχετική έγγραφη ειδοποίηση.}

 

15. Η έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των δήμων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους αποτελεί αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Για τη μετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η ως άνω έγκριση. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

 

16. Η παράγραφος 8 του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης μελετών γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 24 του νόμου 2539/1997 γίνεται από τους δήμους ενώ η έγκριση αυτών γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.