Νόμος 4071/12 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Δημοσιολογιστικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. α. Αποζημιώσεις για εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καθώς και αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσης προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς και νομαρχίες, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα.

 

β. Οι αποζημιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, των φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και σχετίζονται με τις πάσης φύσεως αποδοχές τους, βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων και εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές τους.

 

γ. Στις παραπάνω Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου διατίθενται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας διοικητικοί υπάλληλοι από νοσηλευτικά ιδρύματα για την υποστήριξη του έργου τους κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών.

 

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 11 περίπτωση Β' του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), που προστέθηκαν με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και οι διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφοι 34 και 35 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) καταργούνται.

 

ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 01-01-2012, όσον αφορά στις αποζημιώσεις εφημεριών ιατρικού προσωπικού και τις αποζημιώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες καταβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις λοιπές περιπτώσεις, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για αποζημιώσεις πρόσθετης απασχόλησης που παρέχεται από την 01-03-2012 και εφεξής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/2018).

 

3. α. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστάται Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:

 

i) Τμήμα Α' - Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού,

ii) Τμήμα Β' - Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων και Λογιστικό.

 

β. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν τα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

Τμήμα Α': Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988) με στοιχεία γ', ε', στ', θ' και ι)γ', σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού.

 

Τμήμα Β': Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος με στοιχεία γ' και ε', σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2362/1995, όσον αφορά στις δαπάνες του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου με στοιχεία α', β', ζ', η', ι', ι)α', ι)β' και ι)δ', σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2362/1995, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου λογιστικών βιβλίων.

 

4. Η συσταθείσα με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 448/1995 (ΦΕΚ 263/Α/1995) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετονομάζεται σε Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

5. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), όπως προστέθηκε με την παράγραφο Α7 του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Μέχρι τη σύσταση Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου για καθένα ή και για τους δύο προαναφερόμενους φορείς, η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών τους διενεργείται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου που είναι αρμόδια για τις δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

6. Το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 448/1995 (ΦΕΚ 263/Α/1995), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

1. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α'

 

Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού.

 

β) Τμήμα Β'

 

Εκκαθάρισης Δαπανών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

 

γ) Τμήμα Γ'

 

Εκκαθάρισης Δαπανών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

 

δ) Τμήμα Δ'

 

Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και Λογιστικό.

 

2. Η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου αυτής αναφέρεται στα κατωτέρω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Α'

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43, με στοιχεία γ', ε', στ', θ' και ι)γ', όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

β) Τμήμα Β'

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 που αναφέρονται με στοιχεία γ', δ' και ε', όσον αφορά στις δαπάνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ) Τμήμα Γ'

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43, με στοιχεία γ', ε', στ', θ' και ι)γ', όσον αφορά στις δαπάνες του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

δ) Τμήμα Δ'

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43, με στοιχεία γ' και ε', όσον αφορά στις δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43, με στοιχεία α', β', ζ', η', ι', ι)α', ι)β' και ι)δ'.

 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1, με στοιχεία α', β', στ', ζ', η' και θ' και της παραγράφου 2 του άρθρου 66, όσον αφορά στις δαπάνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Τήρηση του μητρώου προσωπικού και των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.}

 

7. Τα Τμήματα Β' και Γ' της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 50 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988) καταργούνται. Το Τμήμα Δ' της ανωτέρω Υπηρεσίας μετονομάζεται σε Τμήμα Β'.

 

8. Το Τμήμα Γ' της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 206/2001 (ΦΕΚ 163/Α/2001) και μετονομάστηκε με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 264/2004 (ΦΕΚ 258/Α/2004), καταργείται.

 

9. α. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8)δ του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ι)α) α)α. Ποσοστό έως 40% των ετήσιων διαθεσίμων του ΤΑΠ αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο, στον Κρατικό Προϋπολογισμό και διατίθεται για την πληρωμή δαπανών του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που αφορούν έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προμήθειες και λειτουργικές ανάγκες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται το αποδιδόμενο ποσοστό και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.}

 

β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 736/1977 καταργούνται.

 

10. α. Πάγια κατ' αποκοπή χορηγήματα για γραφική ύλη, φωτισμό, καθαριότητα, θέρμανση κ.λ.π. και μισθώματα κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και οι δαπάνες του άρθρου 37 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 14 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001), ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου,

 

β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει 1 μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις: α) του άρθρου 37 του νόμου 2362/1995, όπως ισχύουν και β) των άρθρων 21 παράγραφος 9 και 28 παράγραφος 3 του ίδιου νόμου, 12 παράγραφος 1 περιπτώσεις δ' - ε' και παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 151/1998, 9 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) και της υπ' αριθμόν 194902 της 22-11-1969 (ΦΕΚ 777/Β/1969) υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που αναφέρονται στις δαπάνες της παρούσας παραγράφου. Καταργείται επίσης κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

 

11. Επιτρέπεται η αναθεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών, που έχουν θεωρηθεί από Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ), στο πλαίσιο του διενεργούμενου από αυτό προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, καθώς και πράξεων του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες επιλύθηκε διαφωνία υπέρ της θεώρησης χρηματικού εντάλματος ή πράξεως επί λογαριασμών, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού Οικονομικών ή των κατά νόμο εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων.

 

Στην περίπτωση αυτή ως λόγοι αναθεώρησης των ανωτέρω πράξεων δύναται να προβάλλονται, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980), και οι ακόλουθοι: α) πλάνη περί το νόμο, β) εντοπισμός, κατά τη διενέργεια επιγενόμενων διοικητικών ελέγχων νέων κρίσιμων εγγράφων (στοιχείων) που στοιχειοθετούν εξ αντικειμένου την απόρριψη της θεωρηθείσας δαπάνης.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 του ανωτέρω άρθρου εφαρμόζονται και εν προκειμένω. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

12. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) καταργούνται από 01-01-2012.

 

13. Καταργούνται, από 27-10-2011, οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995). Οι λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου αυτής αναριθμούνται αντίστοιχα.

 

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005) και ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Τμήμα αποδοχών προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Κατάρτιση σχετικών διατάξεων, ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν τις αποδοχές και λοιπές απολαβές γενικά όλων των ανωτέρω, ερμηνεία των σχετικών με τα θέματα αυτά διατάξεων και παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής τους από όλες τις Υπηρεσίες.

 

Μέριμνα για τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό αποδοχών ή εν γένει αποζημιώσεων του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Παροχή απόψεων προς την αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ21), σχετικά με μισθολογικά ζητήματα όλων των ανωτέρω στα νομοσχέδια που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση και υπογραφή των ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για όσους υπαλλήλους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογίου, καθώς και εκπροσώπηση του Δημοσίου στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, για την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.

 

Έγγραφες απαντήσεις σε ερωτήσεις και αναφορές βουλευτών (κοινοβουλευτικός έλεγχος) για θέματα μισθολογικού περιεχομένου.

 

Παροχή απόψεων σε ερωτήματα σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης του νόμου 2685/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.