Νόμος 4099/12 - Άρθρο 161

Άρθρο 161: Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ και 2009/133/ΕΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις ι)η' και κ)ζ' του Παραρτήματος Α1 του νόμου 2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{ι)η) οι εταιρείες του μαλτέζικου δικαίου που αποκαλούνται: Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata, Soijetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet,

 

κ)ζ οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται: aktiebolag, fOrsSkringsaktiebolag, ekonomiska foreningar, sparbanker, Omsesidiga fdrsSkringsboIag fOrsSkringsforeningar.}

 

2. To Παράρτημα Β του νόμου 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Παράρτημα Β: Πίνακας φόρων

 

α) impdt des soci6t6s/vennootschapsbelasting στο Βέλγιο,

β) KopnopaTMBeH aaHtK στη Βουλγαρία,

γ) daft z pfijmu privnickch osob στην Τσεχική Δημοκρατία,

δ) selskabsskat στη Δανία,

ε) KOrperschaftssteuer στη Γερμανία,

στ) tulumaks στην Εσθονία,

ζ) corporation tax στην Ιρλανδία,

η) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα,

θ) impuesto sobre sociedades στην Ισπανία,

ι) impdt sur les soci6t6s στη Γαλλία,

ι)α) imposta sul reddito delle society στην Ιταλία,

ι)β) φόρος εισοδήματος στην Κύπρο,

ι)γ) uzemumu ienakuma nodoklis στη Λεττονία,

ι)δ) pelno mokestis στη Λιθουανία,

ι)ε) impdt sur le revenu des collectivites στο Λουξεμβούργο,

ι)στ) t£rsas£gi ad6, osztaI6kad0 στην Ουγγαρία,

ι)ζ) taxxa fuq 1-income στη Μάλτα,

ι)η) vennootschapsbelasting στις Κάτω Χώρες,

ι)θ) KOrperschaftssteuer στην Αυστρία,

κ) podatek dochodowy od os6b pravvnych στην Πολωνία,

κ)α) imposto sobre ο rendimento das pessoas colectivas στην Πορτογαλία,

κ)β) impozit pe profit στη Ρουμανία,

κ)γ) davek od dobiika pravnih oseb στη Σλοβενία,

κ)δ) daft z prijmov prAvnickych oseb στη Σλοβακία,

κ)ε) yhteisdjen tulovero / inkomstskatten fOr samfund στη Φινλανδία,

κ)στ) statlig inkomstskatt στη Σουηδία,

κ)ζ) corporation tax στο Ηνωμένο Βασίλειο.}

 

3. Η περίπτωση κ)ε' του Παραρτήματος Α του νόμου 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)ε) οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται aktiebolag, bankaktiebolag, fOrsSkringsaktiebolag, ekonomiska foreningar, sparbanker/ Omsesidiga farsSkringsbolag.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 161 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.