Νόμος 4099/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου υπάγονται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισης των άρθρων 12 έως 35, που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δύνανται να λαμβάνουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) όπως ορίζεται στο άρθρο 4.

 

2. Για τους σκοπούς των άρθρων 2 έως και 106 του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6, ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες νοείται ο οργανισμός:

 

α) ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό να επενδύει συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό σε κινητές αξίες ή / και σε άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 59 και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και

 

β) του οποίου τα μερίδια, ύστερα από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού του.

 

3. Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να λαμβάνουν συμβατική μορφή (αμοιβαία κεφάλαια διαχειριζόμενα από εταιρεία διαχείρισης) ή μορφή καταπιστεύματος (unit trust) ή καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων).

 

Για τους σκοπούς των άρθρων 2 έως 106 του παρόντος νόμου:

 

α) ως αμοιβαίο κεφάλαιο νοείται και το unit trust,

 

β) ως μερίδιο οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες νοείται και η μετοχή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ενώ ως μετοχή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν νοείται το μερίδιο οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,

 

γ) ως ενεργητικό του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες νοείται το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή το ενεργητικό της εταιρείας επενδύσεων,

 

δ) κάθε αναφορά σε ενέργεια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, νοείται:

 

α)α) ως ενέργεια της εταιρείας διαχείρισής του εφόσον ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες είναι αμοιβαίο κεφάλαιο,

β)β) ως ενέργεια της εταιρείας επενδύσεων που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης,

γ)γ) ως ενέργεια της εταιρείας διαχείρισης που έχει ορίσει η εταιρεία επενδύσεων, εφόσον η ενέργεια αυτή εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

 

4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 οι εταιρείες επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού των οποίων επενδύονται μέσω θυγατρικών τους εταιρειών κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία άλλα εκτός από κινητές αξίες.

 

5. Απαγορεύεται στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 να μετατρέπονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγονται σε αυτές.

 

6. Δεν θεωρούνται οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106:

 

α) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005)

 

β) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τμήμα της

 

γ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων τα μερίδια των οποίων, βάσει του κανονισμού ή των καταστατικών τους εγγράφων, πωλούνται αποκλειστικά στο κοινό τρίτων χωρών

 

δ) οι κατηγορίες των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων των οποίων η επενδυτική ή / και δανειοληπτική τους πολιτική δεν συνάδει με τους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 58 έως και 65 και στο άρθρο 85. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να θέτει κανόνες για τον προσδιορισμό των κατηγοριών του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.