Νόμος 4099/12 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Υπέρβαση επενδυτικών ορίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 57 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Εάν ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες υπερβεί τα επενδυτικά όρια των άρθρων 60 έως και 64 για άλλους λόγους πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των εν λόγω ορίων, εντός 5 εργασίμων ημερών από την απόκτηση, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων.

 

2. Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 61, 62, 63 και 64, όταν ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ασκεί δικαιώματα που συνδέονται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ή η υπέρβαση των ορίων είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης εταιρειών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ως άνω ορίων, εντός 3 μηνών από την απόκτηση, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων.

 

3. Οι νεοσυσταθέντες οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες επιτρέπεται να υπερβούν τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στα άρθρα 61, 62 και 63 για διάστημα 6 μηνών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία της άδειας σύστασης ή λειτουργίας τους, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που χορηγείται μαζί με την άδεια σύστασης ή λειτουργίας τους, η οποία λαμβάνει υπόψη την τήρηση της αρχής της κατανομής των κινδύνων που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες υποχρεούται να έχει εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ανωτέρω ορίων έως τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων.

 

4. Συναλλαγές που διενεργούνται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 59 έως και 64 δεσμεύουν νομικώς τους αντισυμβαλλομένους.

 

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.